Forsiden

Høringssvar fra Seema - senter for mangfoldsledelse

Dato: 12.03.2023

Skriftlig innspill til høringsnotat: Bedre kjønnsrepresentasjon i ledelsen i norske selskaper

Seema – senter for mangfoldsledelse sin kjernevirksomhet er arbeid med å sikre verdiskaping, innovasjon og bærekraft gjennom likestilling, mangfold, inkludering og god mangfoldsledelse.

Regjeringen knytter likestilling- og mangfoldets aktualitet i arbeidslivet. Kvinner utgjør halvparten av Norges befolkning og halvparten av potensialet i samfunnet. Kvinner er like viktige for verdiskaping, innovasjon, bærekraftig utvikling og samfunnsbygging som menn. Et kjønnslikestilt nærings- og arbeidsliv er ikke bare et spørsmål om representasjon, men om anstendig arbeidsliv og en forutsetning for å levere på FN´s bærekraftsmål. Kvinner som utgjør 50 prosent av hele jordens befolkning, har en nøkkelrolle i å realisere alle 17 bærekraftsmålene.

Denne måten å forstå likestilling og mangfold på innlemmer ikke bare antidiskriminering, rettferdighet, tilgang til ressurser og legitimitetsperspektivene, men også̊ mangfolds- og kjønns- perspektivene i all virksomhetsstyring. I strategiutvikling, produktutvikling, organisasjonsutvikling og måten organisasjonen drives på̊. Dette er i tråd med prinsippene i mangfoldsledelse.

I vårt høringssvar har vi først og fremst lagt vekt på; regjeringens vurdering at likestilling og mangfold i næringslivet på lang sikt vil kunne skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, bedre beslutninger og forbedre lønnsomheten. I dette perspektivet kobles mangfold til forretningsargumentet og bærekraft.

Høringssvaret er vedlagt som pdf-fil.

Vedlegg