Forsiden

Høringssvar fra Vestre Viken HF

Dato: 31.10.2020

Høringsinnspill - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Det er positivt at det er utarbeidet et dokument for å sikre et bedre samarbeid og samordning mellom tjenesteytere i oppfølgingen av barn og unge. Dokumentet er svært omfattende og ikke spesielt oversiktlig ved første gjennomgang. Det kan imidlertid fungere som oppslagsverk, under spesifikke kapitler. Dog et viktig tema og tydelig budskap.

Endring av lov og forskrift

Det er tydelig understreket hvordan lovverket kan ha medført et suboptimalt samarbeid mellom tjenesteytere, og en samordning og harmonisering av aktuelt lovverk sees som riktig. Det kan forenkle samhandling og avklare forventinger mellom aktører ved at ansvar og oppgaver blir tydeliggjort. Det fremkommer en tydelig økt plikt til samarbeid mellom tjenesteytere, som er positivt. En økt forpliktelse til samarbeid vil dog kreve at man i hverdagen tilrettelegger blant annet med avsatt tid og ressurser. Det må i så fall prioriteres. Viktig at digitalisering hensyntas som virkemiddel i en økt plikt til samarbeid/samordning.

Barnekoordinator i kommunene og Koordinator i spesialisthelsetjenesten

Flott at barnekoordinator i kommunene løftes. Viktig at man har avsatt nødvendig tid og har de nødvendige fullmakter for å kunne utøve innholdet i en funksjon som koordinator. Det må prioriteres å sette av tid og ressurser til en slik funksjon, og ikke komme på toppen av allerede fulle stillinger. Det er sagt noe om aldersavgrensninger i dokument, men viktig at skillet mellom barnekoordinator og annen koordinator tydeliggjøres.

Oppfølgingsbehovet på individnivå må være tydelig og avgrensende i henhold til hvilke brukere som har rett på koordinator, og avgrenses i tid. Vi mener at alvorlighetsbegrepet må tydeliggjøres ytterligere, og det må også tydeliggjøres hvor ansvaret for å definere alvorlighetsgrad ligger. Det er nok fremdeles svært varierende bruk av koordinator i spesialisthelsetjenesten i dag, og ikke definert personell til dette. Koordinatorrollen bør tydeligere defineres for å avklare forventninger. Ved å lovfeste dette som en rettighet med klageadgang og ikke kun en plikt, vil vi forvente en økt bruk av denne tjenesten. Vi støtter behovet for koordinator for disse ofte sårbare pasientene, men anser ikke at dette kun vil ha ubetydelige ressursmessige konsekvenser. Vi mener at for å kvalitetssikre gjennomføring, må det prioriteres midler til dette.

Lovpålagte samarbeidsavtaler

Vi støtter en utvidelse av de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten for å få et viktig fokus på barn og unge med behov for et sammensatt tjenestetilbud. Vi vil påpeke at det vi ikke nødvendigvis mener det er behov for en egen avtale, men at området må belyses inn i foretakets avtalestruktur – for eksempel som et eget kapittel inn i avtalen om helhetlige pasientforløp.

Mai Bente Myrvold

Avdelingssjef

Avdeling for nevrologi, revmatologi og reHabilitering

Drammen Sykehus, Vestre Viken