Forsiden

Høringssvar fra Elevorganisasjonen

Dato: 01.11.2020

Til Kunnskapsdepartementet

Fra Elevorganisasjonen

Dato 01.11.20

Høringssvar - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Elevorganisasjonen ønsker å takke for muligheten til å svare på høringen om bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud.

Skolen står sentralt i alle barn og unges liv. Skolen kan være det viktigste fristedet for mange, mens den for andre kan oppleves som en daglig kamp. Med en slik sentral stilling i manges liv mener Elevorganisasjonen at utvikling av velferdstjenestene til barn og unge krever at skolen blir en naturlig plattform for alle tjenestetilbudene unge kan ha behov for.

Tjenester for hjelp kan gjøres lett tilgjengelig gjennom skolen. Det må være god dialog mellom lærere og tjenestene i en utvidet skolehelsetjeneste. Instanser som Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, pedagogisk-psykologisk tjeneste, miljøterapeut og barnevern, kan være første ledd for at unge som sliter kan få den hjelpen de trenger, og må møte ungdommene der de er.

Skolehelsetjenesten som tilbys i dag strekker ikke til. Elever møter gang på gang lukkede dører, og i en periode med begrenset sosialisering kan tilbudene fra en utvidet skolehelsetjeneste være avgjørende for å tidlig fange opp unge som viser tegn til psykiske vansker. For at skolehelsetjenesten skal se alle, er det nødvendig å øke satsingen på tjenesten. Behovet dekkes ikke i dag, og derfor har Elevorganisasjonen foreslått en bemanningsnorm på én helsesykepleier i fulltid på hver skole, og én ekstra helsesykepleier per påbegynte 500 elev.

Tilbudet om skolepsykolog bør også utvides og gjøres mer tilgjengelig. Det er viktig at unge har tilgjengelig fagpersonell, også når behovet er et annet enn det helsesykepleier kan tilby. Elevers psykiske tilstand bestemmes ikke av hvilken dag i uka det er, og tjenestene kan derfor ikke begrenses til kun et par dager i uka. Ungdata undersøkelsen 2020 fastslår at nærmere en tredjedel av elever i ungdomsskolen og videregående skole er ganske eller veldig plaget med depressive symptomer. Dette viser et sterkt behov for en utvidet skolehelsetjeneste hvor også skolepsykolog er tilgjengelig.

For å sikre et godt tilbud for hver enkelt elev må også kontaktlærere og faglærere involveres. Dersom kontaktlærer eller faglærer merker stor endring i adferd eller prestasjoner hos elevene, må de koble inn tjenestene som kan hjelpe eleven.

På vegne av Elevorganisasjonen,

Kristin Schultz Ronja Larsen

Leder Sentralstyremedlem