Forsiden

Høringssvar fra Norges idrettsforbund

Dato: 01.11.2020

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) takker for muligheten til å komme med innspill.

NIF støtter formålet med endringene i regelverket og at oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier bør styrkes gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Norges idrettsforbund vil imidlertid påpeke at Fritidserklæringen gir alle barn og unge rett til en fritidsaktivitet, og at dette også må gjelde for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud.

  • Norges idrettsforbund ber derfor om at barn og unges rett på en fritidsaktivitet skal inngå i den individuelle planen for hver enkelt.

Deltakelse i idrett bidrar til bedre fysisk og psykisk helse. Idretten er en sosial møteplass for både utøvere, og deres foresatte. I visjonen idrettsglede for alle, ligger en erkjennelse om at idrettsaktiviteten må tilpasses til den enkeltes ønsker og behov. Idrettslag i hele landet ønsker å tilrettelegge for at alle barn, også barn med spesielle behov, skal få oppleve idrettsglede og fellesskap.

For at idretten skal kunne gi et variert idrettstilbud i hele landet, ber vi myndighetene ta ansvar for at mennesker med spesielle behov får de hjelpemidler de trenger for å kunne leve et fysisk aktivt liv og delta i idrettsaktiviteter. For noen betyr det tilgang på ledsager, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), tolk eller støttekontakt, for andre betyr det tilgang på aktivitetshjelpemidler og utstyr som sit-ski eller tilgang på transporttjenester.

Norges idrettsforbund ønsker videre å påpeke at selv om hjelpemiddeltjenestene, inkludert tolk, ledsagerordningen og BPA, er lovpålagte, er det stor ulikhet mellom kommunene i hvordan ordningene praktiseres per i dag. I mange kommuner er ikke hjelpemiddelordningene i nærheten av å være tilstrekkelige til å kunne innfri Fritidserklæringen. Det er heller ingen selvfølge at barna får ledsagere eller støttekontakter som er trent for eller har interesse for idretten som utøves, og på den måten blir en brems for barnas videre utvikling og opplevelse av idrettsglede.

Når velferdstjenestene skal samordnes og regjeringen skal lovfeste en tydelig plikt for kommunen til å samordne tjenestetilbudet, ber Norges idrettsforbund om at barns rett til en fritidsaktivitet, ref. Fritidserklæringen, ivaretas gjennom den individuelle planen og at alle barn - i alle landets kommuner - får de hjelpemidlene de trenger for å kunne leve aktive liv.