Forsiden

Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst (Bufetat)

Dato: 30.10.2020

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst (Bufetat) viser til høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Bufetat, region øst har samarbeidet med Fylkesmannen i Oslo og Viken om innspill til høringen som deltaker i arbeidsgruppen til Velferdspiloten. Vi støtter Fylkesmannens høringsinnspill.

Vi ønsker i tillegg til dette å komme med en kommentar vedrørende administrative og økonomiske konsekvenser i høringsnotatets punkt 12.

Familievernet samarbeider i dag mest med kommunalt barnevern i enkeltsaker og tilbyr kurs og gruppetilbud sammen med helsestasjoner. Samarbeidet i dag begrenses av kapasitet, da familievernet er en liten tjeneste som betjener mange kommuner. Kapasiteten er i stor grad bundet opp til terapi og tilbud om mekling til befolkningen. Hvis samarbeidet med andre aktører skal utvides, kan det medføre et behov for økt kapasitet slik at tjenestetilbudet til befolkningen ikke reduseres.

Med vennlig hilsen

Ingrid H. Pelin Berg

Regiondirektør