Forsiden

Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 01.11.2020

Kommunedirektørens forslag til vedtak: Til høring om Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator) avgir formannskapet følgende høringssvar på vegne av Trondheim kommune:

1. a) Lovendringer skal styrke oppfølgingen av utsatte barn og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Trondheim kommune er positiv til å lovfeste en lik plikt for alle velferdstjenestenes til å samarbeide om oppfølgingen av barn og unge som har behov for sammensatte tjenester. Det blir videre en lovfestet plikt til å samarbeide utover oppfølgingen av det enkelte barn eller ungdom for å ivareta velferdstjenestenes oppgaver etter lov og forskrift.

b) Trondheim kommune støtter at kommunen har en plikt til å avklare hvilken velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbudet der barn og unge mottar tjenester fra flere, og der samarbeid er nødvendig for å yte helhetlige og koordinerte tjenester. Ved at lovverket harmoniseres og konkretiseres, anser Trondheim kommune at det ikke er nødvendig med egen forskriftsregulering, men at det bør utarbeides nasjonale veiledere, som kan tilpasses vår organisasjon.

2. Barnekoordinator. Trondheim kommune støtter ny bestemmelse i § 2-5 c i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til barnekoordinator for familier med barn, eller som venter barn, med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Trondheim kommune støtter også en rettighetsfesting om barnekoordinator i helseog omsorgstjenesteloven. Trondheim kommune ønsker en utdyping av hvilke tjenesteområder som skal ivareta barns koordinatorfunksjon og en utredning av de faglige og økonomiske konsekvensene av funksjonen.

3. Rett til koordinator Trondheim kommune støtter å rettighetsfeste gjeldende koordinatorordning i pasient- og brukerrettighetsloven.

4. Individuell plan Trondheim kommune støtter at retten til at individuell plan harmoniseres i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven.

5. Behov for kompetanseheving og økonomisk kompensasjon Koordinering av tjenestene i komplekse saker som omtales i høringsnotatet, vurderes å medføre økonomiske konsekvenser. Trondheim kommune forutsetter at et eventuelt pålegg om nye oppgaver følges opp med økonomisk kompensasjon fra statens side.

Vedlegg