Forsiden

Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 29.10.2020

Fylkestinget i Nordland fylkeskommune fatta 26 oktober 2020 følgende vedtak:

1. Fylkestinget støtter de foreslåtte endringene i opplæringslova og friskolelova som tydeliggjør ansvaret for et velfungerende og samordna tjenestetilbud til utsatte barn og unge.

2. Fylkestinget anmoder nasjonale myndigheter om å avgrense tydelig hva som er skolens plikter og ansvar for opplæring og omsorg, og hva som er kommunens plikt og ansvar for helsetjenester (herunder medisinering) i tilfeller der en elev har omfattende behov for slike helsetjenester.

3. Fylkestinget ber særlig om at en i det videre arbeidet med å lage forskriftsbestemmelser for oppfølgingstjenestens oppgaver vil legge vekt på overgangsarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring. Det må tydeliggjøres at en hovedoppgave for oppfølgingstjenesten skal være for å forebygge frafall fra videregående opplæring.

4. Fylkestinget støtter forslag om at alle som utfører tjenester etter opplæringslova skal ha oppmerksomhetsplikt og opplysningsplikt til barnevern og kommunale tjenester; plikten omfatter ikke bare tilsatte i skolen, men, også de som har ansvar for lærlinger/lærekandidater i bedrift. Slik likestilles elever og lærlinger/lærekandidater med behov for sammensatte tjenestetilbud.

Fylkestingssaken ligger vedlagt. Vi viser særskilt til delen 'Fylkesrådets vurdering' side 12-15 der begrunnelsen for vedtak kommer tydeligere fram.

Vedlegg