Forsiden

Høringssvar fra InorAdopt

Dato: 26.10.2020

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kristiansand 26.oktober 2020

Deres ref.: 20/3474

Høring av forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Vi viser til høringen som ligger ute på regjeringen.no datert 30.juni 2020.

Siden høringsforslaget også omhandler adopterte barn, ønsker de tre adopsjonsorganisasjonene Adopsjonsforum, Verdens Barn og InorAdopt å gi en felles uttalelse på høringsforslaget til tross for at vi ikke er invitert som høringsinstanser i saken.

Vi finner det positivt at departementene går sammen for å styrke samarbeidet og samordningen av tjenester rundt utsatte barn og unge. Vi støtter regelverksendringene og tiltakene fra myndighetshold som har til hensikt å gi barn og unge en bedre hverdag.

Adopsjonsorganisasjonene ønsker spesielt å komme med våre innspill som gjelder punkt 8.3.3 side 78, «Nærmere om adoptivbarn»

«En ikke ubetydelig andel av de barna som adopteres til Norge til utlandet har behov for særskilt støtte. I 2018 behandlet det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker 48 slike saker.

Det kan dreie seg om ulike former for helseutfordringer eller funksjonsnedsettelse. Blant disse barna er det grunn til å regne med at flere har helseutfordringer som kan kreve hjelp over tid.

Adoptivsøkere som får tildelt barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, vil på forhånd kjenne til dette og ha behov for at det planlegges tiltak rundt barnet. Noen ganger er ikke barnet grundig utredet i sitt hjemland, slik at dette må gjøres i Norge før man får oversikt over hva slags tiltak som må tilbys.

Departementene legger til grunn at også de som venter adoptivbarn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som derfor vil ha langvarig behov for sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, vil omfattes av ordningen med barnekoordinator."

Adopsjonsorganisasjonene støtter dette.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det tar tid før adopterte barn fra utlandet mottar personnummer. Dette har i flere tilfeller ført til at barnet ikke vil få time hos fastlege eller bistand fra andre offentlige tjenester. Adopsjonsorganisasjonene mener at det er viktig at foreldre kan få veiledning, og at barnet kan få bistand av barnekoordinator og hjelp i spesialisthelsetjenesten uavhengig av hvorvidt det foreligger en henvisning eller personnummer.

I tillegg vil vi benytte anledningen til å fremholde at en barnekoordinator også vil kunne spille en viktig rolle i forkant av en adopsjon som omhandler et barn med behov for særskilt støtte. Det vil være en fordel at spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt også før saken er oppe til vurdering i det faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker. Det vil innebære at aktuelle adoptivforeldre kan motta veiledning fra helsetjenesten i fasen hvor de vurderer hvorvidt de selv innehar har tilstrekkelig med ressurser til å adoptere et konkret barn. Adopsjonsorganisasjonene erfarer at adoptivforeldre i de fleste tilfeller lykkes i å skaffe seg veiledning fra primærhelsetjenesten, men sjelden fra spesialisthelsetjenesten. Det er etter vår oppfatning uheldig, da det i enkelte tilfeller er forhold ved barnets behov hvor det kun er spesialisthelsetjenesten som besitter tilstrekkelig kompetanse for å kunne gi nødvendig veiledning.

Vennlig hilsen for

Adopsjonsforum / InorAdopt / Verdens Barn

Anita Frydenlund Austdal

Daglig leder i InorAdopt