Forsiden

Høringssvar fra Lunner kommune

Dato: 30.10.2020

-Høringssvar av forslag til regelverksendringer - Samordning av tjenester til barn og unge

Lunner kommune takker for muligheten til å avgi høringssvar til høringsnotatet: “Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud”. Lunner kommune har avgitt svar på deler av høringsdokumentet.

Taushetsplikt:

I høringsnotatet foreslås det ikke endringer i taushetspliktregelverket.

Lunner kommunes vurdering:

Lunner kommune mener det på sikt vil være formålstjenlig å vurdere taushetspliktregelverket, da ulike tolkninger av regelverket kan oppleves å være til hinder for tverrfaglig og –etatlig samarbeid rundt barn, unge og deres familier.

Oppmerksomhets- og opplysningsplikten:

Lunner kommunes vurdering:

Lunner kommune støtter forslaget om å endre bestemmelsene om oppmerksomhets- og opplysningsplikten til å gjelde alle som utfører tjenester eller arbeid etter opplæringsloven. Det samme gjelder for harmonisering av reglene om samarbeid i enkeltsaker for alle velferdstjenester som gir tjenester til barn og unge i bl.a. barnehage og flyktningetjenester. Dette mener kommunen er helt nødvendig for å kunne fange opp og melde ifra om bekymringer rundt barn og unge på en mer effektiv og helhetlig måte. Kommunen ser at dette fordrer både et kompetansehevende arbeid blant samtlige ansatte i kommunesektoren som arbeider med barn og unge, men også et langsiktig holdningsskapende arbeid på området.

Barnets beste-prinsipp må alltid tas med i avveiningen av informasjon og opplysninger som skal deles mellom ulike tjenester om barnet/ungdommen, hvor hensikten med informasjonen og opplysningen som gis må være å få til bedre og koordinerte tjenester til barnet/ungdommen og deres familier. Her blir det i tillegg viktig å være profesjonell og nøyaktig, slik at informasjonen som gis skiller mellom “need to know” og “nice to know”.

I denne sammenhengen kommer også spørsmålet om taushetsplikt opp, og Lunner kommune ber departementene vurdere taushetspliktens bestemmelser opp mot muligheten for at tjenester og etater på tvers kan få til et samarbeid til barnets beste uten at taushetsplikten skal være til hinder for dette.

Til punktet om informasjonsutveksling i saker som trenger samordnede tjenester, vil det være viktig å få på plass en strukturert avtale om informasjons-flyt. Tidligere erfaringer med tilsvarende avtaler viser at det ikke alltid er like god forståelse om hva andre tjenester har behov for tjenestene imellom. Det er også viktig å diskutere og avklare, hva som skal formidles av informasjon med tanke på taushetsplikt og betydningen av informasjonsinnhold for det videre arbeidet med barnet/familien. En tydelig avtale, hvor foreldre og barn er en del av partnerskapet, vil kunne tydeliggjøre hvordan informasjonsflyt bør/skal skje.

Lunner kommune ser at det er nødvendig å få på plass gode handlingsstrukturer og rutiner for at velferdstjenestene skal kunne få til et godt samarbeid. Lunner kommune ser gjerne at departementene tydeliggjør denne plikten, og i tillegg gir tydelige retninger på hvordan denne plikten kan operasjonaliseres.

Endringer i ulike lovverk

Lunner kommunes vurdering:

Forslaget om endringer i ulike lovverk, bl.a. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4, Barnevernloven § 3-2 og Opplæringsloven § 15-8, slik at velferdstjenestenes samarbeidsplikt både i enkeltsaker og utover oppfølgingen av konkrete personer blir mest mulig likelydende, støttes av Lunner kommune. Også forslaget om å innføre tilsvarende bestemmelser i barnehageloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven.

Lunner kommune mener det er en god endring og presisering om samordning som omtales i høringsdokumentet. Eksempelvis er det mange saker i barnevernet hvor det ved avslutting etter undersøkelse, «holder i» saken fremt til samordning for barnet starter opp. Dette gjelder selv der barnevernet ikke ser det er behov for tiltak etter barnevernloven. I hovedsak gjelder dette i påvente av at det opprettes koordinator, at kommunale helsetjenester til barnet er på plass og koordinerende gruppe er i gang med sitt arbeid. Slik Lunner kommune forstår høringen, vil kommunen i fremtiden kunne peke ut hvilken instans som har samordnings-ansvaret tidligere i prosessene rundt barn.

Lovpålagte samarbeidsavtaler:

Lunner kommunes vurdering:

Lunner kommune mener at den eksisterende ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialhelsetjenesten, utvides til å omfatte tjenester til barn og unge med behov for tjenester fra begge nivåer.

Samordning av tjenestetilbud til barn og unge:

Lunner kommunes vurdering:

Lunner kommune støtter forslaget om at en av velferdstjenestene får et overordnet ansvar, for å sørge for at de ulike velferdstjenestene snakker sammen og samordner sine tjenester til barn og unge.

Lunner kommune mener at rådmannen i den enkelte kommune gis hovedansvaret for å peke ut hvilken velferdstjeneste som skal ha det overordnede ansvaret.

Ny barnekoordinatorordning som del av likeverdreformen:

Lunner kommunes vurdering:

Lunner kommune støtter forslaget om å lovfeste en rett til barnekoordinator i pasient- og brukerrettighetsloven. Lunner kommune støtter også forslaget om at det i pasient- og brukerrettighetsloven inntas en ny bestemmelse om rett til barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Kommunen ser at de barn som har fått oppnevnt en koordinator, i større grad får den oppfølging de har krav på. Samtidig vil et slik pålegg få økonomiske konsekvenser for kommunen, og Lunner kommune mener at det må følge med økte statlige midler ved et slikt lovpålegg. For Lunner kommune med en meget anstrengt kommuneøkonomi, vil det ikke være realistisk å finansiere en barnekoordinatorstilling innenfor eksisterende ramme.

Lovregulering av individuell plan:

Lunner kommunes vurdering:

Lunner kommune støtter departementenes forslag om at regelverket om individuell plan bør harmoniseres, slik at vilkårene for å utløse rett til å få individuell plan og plikt til å utarbeide individuell plan blir mest mulig like på tvers av sektorene. Lunner kommune støtter også at vilkårene for å få individuell plan fra de ulike sektorene bør være like, og støtter derfor også forslag til lovendringer i:

· barnevernsloven § 3-2 a slik at vilkårene for individuell plan utformes i samsvar med øvrige bestemmelser om individuell plan,

· bestemmelser om plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan i flere lover, bl.a. barnehageloven § 2 b, opplæringsloven § 15-8 og introduksjonsloven § 26,

og forskriftsregulering av individuell plan ved ytelse av velferdstjenester.

Tilsyn:

Lunner kommunes vurdering:

Lunner kommune støtter at fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med de foreslåtte bestemmelsene om samarbeid og samordning etter sosialtjenesteloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven.

Med hilsen

Lou Norreen

oppvekstfaglig rådgiver

Lunner kommune

Vedlegg