Forsiden

Høringssvar fra Foreningen 2 Foreldre

Dato: 01.11.2020

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til ”Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator))”.

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en frivillig kjønnsnøytral medlemsorganisasjon som siden starten i 1985 har arbeidet for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. F2Fs fokus er å sikre at barn opprettholder regelmessig og god hverdagskontakt med begge foreldre, også om foreldrene ikke (lenger) lever sammen.

F2F har hovedfokus på normale, omsorgsdyktige foreldre, som er det store flertallet av foreldre som skiller lag. Vi mener at barna er best tjent med at foreldrene er likeverdige foreldre som er delaktige i barnas hverdag, enten foreldrene bor sammen eller ikke.

Vi takker for muligheten til å gi kommentarer til ”Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)”.

Siden F2Fs virksomhet utelukkende er basert på frivillighet, har vi dessverre ikke hatt kapasitet til å gå grundig gjennom alle forslagene i høringsnotatet. Derfor er våre kommentarer på et overordnet nivå.

F2F støtter målsettingen om bedre samordning av velferdstjenestene

Formålet med de foreslåtte endringene å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.

F2F støtter målsettingen med bedre samordning av velferdstjenester og vi støtter også at foreldrene skal slippe å ha ansvar for koordineringen mellom aktuelle velferdstjenester.

Begge foreldrene må involveres og gjøres kjent med de behovene barna har for å kunne bistå best mulig

Normalt inngår begge foreldre med sine familiegrener i barnets samlede familieressurser. Dessverre ser vi ofte at den ene forelderen, med tilhørende familiegren, settes på sidelinjen når foreldrene ikke (lenger) bor sammen. Inntil 46000 norske barn har ikke sett samværsforelderen sin en gitt måned . Manglende tilgang til sine samlede foreldre- og familieressurser gjør en del av disse barna og unge ekstra utsatt. Dette er solid dokumentert gjennom nyere forskning, som gjennomgående viser at barn som har regelmessig og omfattende kontakt med begge foreldre har det og gjør det bedre enn de barna som har liten eller ingen kontakt med den ene forelderen.

Vi ser dessverre alt for ofte at en av foreldrene ikke får informasjon, ikke involveres og ikke behandles som part i saken når barna trenger hjelp fra offentlige velferdstjenester. Derved avskjæres denne forelderen fra mulighet til å hjelpe og bistå barna sine.

Foreldre unndras ofte informasjon fra det offentlige om sine barn, også i tilfeller hvor det er felles foreldreansvar. Dette til tross for at barnelovens § 47 slår fast at begge foreldre har rett til opplysninger om barnet. Det eneste unntaket fra denne regelen er om det er til skade for barnet om en av foreldrene får slike opplysninger om barnet. Dessverre er det temmelig utbredt at både foreldre og offentlige instanser synder mot reglene i barnelovens § 47.

F2F mener derfor at plikten til å informere begge foreldre bør skjerpes. For å sikre at begge foreldre på best mulig vis skal kunne bistå barnet, er det viktig at begge foreldre er kjent med hvilke behov barnet faktisk har.

Det er også godt dokumentert at barnevernet ofte ikke forholder seg til far som en resursperson for barnet . Dette er etter F2Fs syn en systemsvikt som bør rettes opp snarest, gjennom strengere føringer fra lovgiver på barnevernet om at begge foreldre skal informeres og involveres når barnevernet involveres i barn og unges oppvekstkår.

Også i NOU 2019:20, ” En styrket familietjeneste” påpekes det problemer med holdningene til begge foreldre i deler av familievernet. Utvalget bak NOU 2019:20 skriver blant annet at det er viktig med økt bevissthet om at familietjenesten også skal oppleves som relevant for menn. At dette løftes fram i NOU 2019:20 tar vi som en erkjennelse av at dette så langt har vært en av familievernets akilleshæler.

F2F er enig i at familietjenesten/familievernet skal oppleves som relevant både for kvinner og menn. Dette må være en uttalt målsetting som også må følges opp i praksis.

Behovet for sammensatte tjenestetilbud kan bli redusert om 2 ressurssterke foreldre involveres i omsorgen

F2F er av den klare oppfatning at behovet for sammensatte tjenestetilbud kan bli redusert om to ressurssterke foreldre involveres i omsorgen, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus.

Vi vil derfor peke på F2Fs forslag til ny § 36 i barneloven:

§ 36.Kvar barnet skal bu fast

- Barnet skal bu fast hos begge sine foreldre. Som utgangspunkt skal barn ha lik botid i begge hjem med mindre foreldrene blir enige om annen fordeling.

- Er foreldra usamde, må den av foreldra som ønskjer annan avgjerd be retten avgjere kor barnet skal bu fast. Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei.

Vi mener F2Fs forslag til ny § 36 i barneloven vil sikre at barna i større grad enn under dagens barnelov kan beholde begge foreldre med sine respektive familiegrener som hverdagsressurser. F2F mener at et likeverdig utgangspunkt i barneloven vil føre til lang færre konflikter mellom foreldre i bruddfasen, og det vil føre til langt færre foreldretvister for retten.

Færre konflikter mellom foreldre, bedre foreldresamarbeid og bedre tilgang for barna til sine samlede foreldre- og familieressurser vil være et gode for barn og unge, som forhåpentligvis også vil redusere behovet for offentlige velferdstiltak rettet mot barn og unge.

Vennlig hilsen

Sølvi Leander Rune Harald Rækken

Nestleder, F2F Leder, F2F

Vedlegg