Forsiden

Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Dato: 26.10.2020

Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Forslagene i høringsutkastet støttes og de vil legge grunnlag for et bedre samarbeid mellom etater.

Noen kommentarer til forslaget om barnekoordinator:

  • Bør være mulighet for å velge ansatte i kommunen som også elles jobber med barn/unge, vi bør unngå at at familien må forholde seg til enda flere
  • Behov øker med økende alder. Slik spesialisthelsetjeneten opplever det nå, er det mest kritisk og mest vanskelig å få tjenestene til å henge sammen fra 15 - 25 år, viser også til 0 - 24-satsingen. Overgang fra ungdomsskole til videregående skole og videre overgang ut i arbeid, dagaktivtet og bolig er svært krevende for ungdommen, foreldrene og hjelpeapparatet. Tittelendring kan kanskje vurderes: koordinator for barn/unge.
  • Koordinatorene må ha et klart mandat fra sin larbeidsgiver og god opplæring. Det vil bli spørsmål etter tjenester som de ikke har mandat for å gi/tildele. Det bør beskrives en tydelig og rask arbeidsprosess for å avklare slike spørsmål.