Forsiden

Høringssvar fra Bufetat region sør

Dato: 31.10.2020

Barn i barnevernet har samme rettigheter og plikter som andre barn og unge. Når det blir fattet vedtak etter barnevernsloven har ofte barnet og familien sammensatte behov, og får ofte tjenester fra flere hjelpeinstanser. Det er vesentlig at barnets behov, rettigheter og interesser blir ivaretatt helhetlig av alle de aktuelle offentlige tjenestene.

Bufetat region sør vurderer høringsforslaget, og de tiltakene som er beskrevet, som svært gode forslag for å styrke og sikre samordning og samarbeid mellom velferdstjenestene til beste for barn, unge og familier.

Bufetat region sør har vurdert forslagene til lovtekst og finner at forslagene til endringene i lovverket i all hovedsak er tilstrekkelig for at den enkelte instans skal ta initiativ til samarbeid med andre aktuelle tjenester, med nødvendige krav til samordning.

Forslagene i høringsbrevet er ment å øke barnets rett og mulighet til samordnede og sammenhengende tjenester. Vi forutsetter at alle instansene aktivt vil bidra til at barnet blir hørt i tråd med bestemmelsene i Barnekonvensjonen. Det er viktig å påpeke at barnets rettigheter medfører plikter og oppgaver i tjenestene.

Forskriften for Individuell plan skal etter intensjonen i forslaget styrke barn og unges rett til å få utarbeidet en individuell plan. Bufetat region sør vurderer at det er riktig og bra at dette rettighetsfestes i felles forskrift, men anbefaler at det vurderes å forsterke i forskriften at dette skal gi plikt til en instans at planen etableres. Bakgrunnen for forslag om presisering er region sør sin erfaring med at ansvaret for etableringen av planen ofte skyves mellom instansene med det resultat at den individuelle planen ikke blir etablert.

I forskriften legges det til grunn det skal etableres Individuell plan når hjelpen som gis er langvarig og sammensatt. For barn og unge som får hjelp etter barnevernloven kan det være slik at hjelpen blir langvarig, men utgangspunktet er at slik hjelp gis for en periode som er tidsavgrenset, og ofte av akutt karakter. Region sør anbefaler at begrepet langvarig i forskriften vurderes, slik at det blir en rett for barn og unge med hjelp i barnevernet å få etablert planen rimelig raskt når andre krav i forskriften er oppfylt.

I høringsforslaget omtales ordningen med Barnekoordinator med utgangspunktet i barnets helsesituasjon. Som en generell betraktning viser Bufetat region sør til at formålet med denne type koordineringsfunksjon er god, og at en slik ordning dersom den fungerer som ønsket, vil kunne gi barna og foreldrene en lettere hverdag, uten å måtte bruke vesentlig av sin tid på å koordinere mellom velferdstjenestene og avklare rettigheter deres barn har krav på eller kan få.

Barnekoordinatorens rolle, oppgaver og ansvar er utførlig beskrevet i høringsnotatet. Bufetat region sør har imidlertid merket seg at barnekoordinatorens mandat er svært vidt, og mener høringsnotatet i større grad skulle beskrevet de konkrete grensene mellom de aktuelle velferdstjenestene og disses ansvars- og myndighetsområder. Det er beskrevet at barnekoordinatoren ikke skal fatte beslutninger eller overprøve den enkelte velferdstjeneste, men slik oppgaven er beskrevet savnes det likevel en nærmere beskrivelse av – og eventuell eksemplifisering av – hvordan rollen til barnekoordinatoren skal styrke barnets rett til samordnede tjenester. Bufetat region sør er noe avventende til om rollen som barnekoordinator vil bli forvirrende i enkelte tilfeller, eller om det vil bli en funksjon uten konkret innhold, all den stund hver velferdstjeneste fortsatt har ansvar innenfor sine områder. Det forutsettes derfor herfra at en slik rolle blir et positivt, effektivt og konstruktivt bidrag i barnets liv, og at rolles utøves slik at det ikke skapes et rom for misforståelser for hvem som faktisk har ansvar for hhv initiativ, avklaringer og tjenestetilbud.

Barn som er innunder barneverntjenestens omsorg har ofte mange og sammensatte behov, og har opplevd traumer i sine liv. Dette kan igjen bety at disse barna kan ha rett til tjenester fra flere velferdstjenester. Disse behovene kan variere, men felles for de alle er man innenfor barnevernstjenesten har som primærmål at barnevernstjenestens omsorg/tilbud skal være av en så kortvarig periode som mulig. Disse barna vil derfor (som oftest) falle utenfor målgruppen for barnekoordinator. Region region sør mener imidlertid at argumentasjonen for opprettelse av en slik rolle kan overføres til andre barn, som ikke har det samme alvorlige helsemessige utfordringsbildet til beskrevet. Flere grupper av barn vil kunne nyte godt av en slik barnekoordinatorolle, og region sør ber derfor om at kriteriene for etableringen av Barnekoordinator vurderes utvidet, slik at barn som får omsorg eller behandling av barnevernet også kan komme inn under denne ordningen.

Taushetsplikten og kravene til behandling av personopplysninger slik dette omtales i forvaltningsloven og profesjonslovene har ofte vært til hinder for et sømløst hjelpetilbud. Det er ikke i dette høringsforslaget lagt opp til endringer i taushetspliktsregelverket. Region sør vil i denne sammenhengen påpeke at vi forutsetter at barnas rettigheter i tråd med reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt og adgang til å formidle opplysninger ivaretas i samsvar med regelverket. Vi har for øvrig merket oss at det pågår annet høringsarbeid om dette.

Begrepet Oppmerksomhetsplikt brukes for å omtale at medarbeidere i alle offentlige virksomheter skal følge med og vurdere om det foreligger forhold som gjør at barnet og familien har behov fra tjenester med annet lovverk. Lovendringene i forslaget legger opp til at det etableres en struktur for samordning og samarbeid mellom instansene. Region sør påpeker at det samtidig må stilles krav til tjenestens medarbeidere at de utøver det faglige skjønnet som gjør at rett initiativ tas og at oppfølging og samordning skjer. Dette må ivaretas gjennom utdanningene og i den daglige ledelse.

Region sør har merket seg at tilsyn med lovendringene skal gjennomføres av fylkesmannen (som i dag), og at det kun er foreslått endring i tilsynshjemlene i sosialtjenesteloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Region sør støtter denne utvidelsen, slik at det kan gjennomføres felles tverrsektorielle tilsyn – i tråd med hovedformålet med høringen (bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud).