Forsiden

Høringssvar fra Norsk Helsenett SF

Dato: 15.10.2020

Høringsvar til "Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud".

Norsk Helsenett SF takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse om overstående.

Vi har ingen kommentarer til de endringer som foreslås i lovgivingen for velferdstjenestene. Norsk Helsenett SF støtter forslaget om en felles forskrift for individuell plan. Vi ser at ordningen med individuell plan med fordel kan styrkes.

Norsk Helsenett SF utreder per i dag, i samarbeid med Helsedirektoratet, løsning for digitale behandlingsplaner. En behandlingsplan kan i noen tilfeller inngå som en del av en individuell plan. Forslaget klargjør ansvar for individuell plan ved ytelse av helse- og omsorgstjenester og det forplikter samarbeid for å holde planen oppdatert. Dette samsvarer med Norsk Helsenetts syn på oppdatering av behandlingsplaner. Arbeidet som gjøres med digitalisering av behandlingsplanene kan sannsynligvis nyttiggjøres også om man ønsker å se på digitalisering av individuell plan.