Forsiden

Høringssvar fra BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Dato: 27.10.2020

Høringsuttalelse fra BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Sak: Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Vi arbeider for at barn som pårørende og deres familier skal få den oppfølgingen de har behov for. Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør.

Ovennevnte vil være utgangspunktet for BarnsBestes høringsuttalelse.

BarnsBeste ønsker å berømme departementene for det igangsatte arbeidet for å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.

I denne høringsuttalelsen velger vi å gi oppmerksomhet til følgende punkter:

  • Barns rettsstilling bør styrkes
  • Familieperspektivet bør styrkes
  • Søsken bør inkluderes i forslag om barnekoordinator

Barns rettsstilling bør styrkes

Barn kan oppleve utfordringer knyttet til sykdom og død i egen familie, men har ingen egne rettigheter – uten å måtte bli klient/bruker/pasient selv. Det er helsepersonells plikt å ivareta og avklare barnets behov for informasjon og oppfølging. Tjenester til barn som pårørende går i hovedsak gjennom voksentjenestene, og det er i den konteksten barna gis «tilgang» på informasjon og oppfølging. Barn og ungdom har behov for å snakke om sin situasjon, men mange får ikke tilstrekkeliginformasjon til å forstå sin forelders sykdom og konsekvensene av den [1].

Vi mener at dette illustrerer at barnets rettsstilling bør styrkes, da det igjen er helse- og omsorgstjenestenes plikt som er den styrende. Ikke barnets rett. Dette medfører at barnet er prisgitt at voksentjenestene utfører den lovpålagte plikten de har til å ivareta barn som pårørende, og at nødvendig informasjon mellom voksentjenestene og barnetjenestene utveksles.

Styrking av barns rettsstilling og sterkere brobygging mellom voksen- og barnetjenester vil kunne sikre at barn og unge som er pårørende får trygge og gode tjenester, samt bidra til at de selv ikke utvikler helseproblemer.

Familieperspektivet bør styrkes

BarnsBeste støtter forslaget om at ulike aktører som tilbyr hjelp, må jobbe bedre sammen. Og at velferdstjenestenes plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester harmoniseres og styrkes. Vi ønsker imidlertid å vektlegge at familieperspektivet og brobygging mellom barne- og voksentjenestene, bør styrkes ytterligere i videre arbeid.

Barn er en del av en familie. Mye av arbeidet med å redusere risikofaktorene i et barns oppvekst er å gi foreldre støtte i deres omsorgskapasitet og omsorgskompetanse. BarnsBeste mener at det forebyggende og helsefremmende perspektivet bør komme tydeligere frem i høringsnotatet. Tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og god ivaretakelse av familien kan bidra til at barn og unge unngår egne helseproblemer og får behov for sammensatte tjenestetilbud.

Søsken bør inkluderes i forslag om barnekoordinator

BarnsBeste støtter forslaget om barnekoordinator, men ønsker at det tydeligere fremkommer at endringsforslaget inkluderer søsken. En barnekoordinator bør bidra til at søsken sikres nødvendig informasjon og oppfølging, samt involveres i det som skjer i en familie med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

BarnsBeste takker for muligheten til å gi høringsinnspill og bidrar gjerne ved behov for ytterligere informasjon.

Lykke til i videre arbeid.

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Siri Gjesdahl Mary-Ann Esperaas

Leder Fagrådgiver

1. Ruud, T., et al., Barn som pårørende - Resultater fra en multisenterstudie. 2015, Akershus universitetssykehus, Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssykehus), Rogaland A-senter, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, BarnsBeste: Oslo.