Forsiden

Høringssvar fra Horten kommune

Dato: 26.10.2020

Horten kommune, ved administrasjonen, har følgende innspill og kommentarer til høringen:

Det er positivt at lovreguleringen harmoniseres. Med fordel kan også styringssignalene de ulike sektorene får fra sine departementer og direktorater være harmonisert i større grad.

Kommunens plikt til å avklare hvilke velferdstjeneste som skal samordne tjenestene er gjeldende også i dag. Det er ønskelig at det utarbeides flere veiledere på samordning mellom ulike sektorer.

Samarbeidsavtaler mellom Helseforetakene og kommunene bør lages etter en nasjonal mal som kan tilpasses lokale forhold. Administrasjonen mener ikke det vil være hensiktsmessig at den enkelte kommune skal avklare aldersmessig begrensninger i lovpålagte samarbeidsavtaler. Dette vil føre til unødvendige diskusjoner og liten forutsigbarhet for spesialisthelsetjenestene. Det bør komme nasjonale standarder på dette.

Dersom barnet eller ungdommen mottar klart flest tjenester fra andre ikke- kommunale velferdstjenester (f.eks. fylkeskommunen eller spesialisthelsetjenesten) bør det vurderes om det skal gjøres unntak fra bestemmelsen om kommunens samordningsplikt i den enkelte sak.

Det er noe uklart hvilken rolle barnekoordinator får sett opp imot blant annet IP koordinator. Det er også noe uklart hvorvidt barnekoordinatoren får et ansvar for koordinering av familiens tjenester eller kun det enkelte barnets tjenester. Det ønskes ytterliggere og mer konkrete presiseringer rundt rollen til en barnekoordinator.

Administrasjonen er positiv til tilsyn på kommunens plikt til å samarbeide og samordne. Det er noe uklart i høringen hvem som skal gjennomføre tilsynene ettersom det er flere tilsynsmyndigheter med ulike fagområder og fokusområder. Administrasjonen mener det bør lages en veileder for hvordan slike tilsyn på tvers kan og bør gjennomføres.

Det er foreslått å regulere plikten til samarbeid i NAV- loven og sosialtjenesteloven til å gjelde tjenestemottakere under 25 år. Det er ønskelig med en presisering om samarbeidet gjelder personer over 25 år dersom de inngår i en familie der både barn og voksne mottar velferdstjenester.

Det forventes at endringer som fører til vesentlig økte utgifter ikke vil tre i kraft før det er budsjettmessig dekning for iverksettelse av endringene.