Forsiden

Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 30.10.2020

Norsk Sykepleierforbunds viktigste innspill:

· Forslagene er isolert sett gode, men vil ikke være tilstrekkelige for å løse komplekse utfordringer.

· Ressursbehovet for å lykkes med forslagene er sterkt undervurdert.

· Skal barn og unges rettigheter reelt styrkes, må tjenestene som skal ivareta barnekoordinatorrollen tilføres nødvendige ressurser i form av riktig og nok kompetanse, felles elektroniske journal- og samhandlingssystemer og administrativ støtte.

· Barn og unges brukermedvirkning må tydeliggjøres og styrkes.

Vi viser til fullstendig høringssvar vedlagt.

Vedlegg