Forsiden

Høringssvar fra Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF)

Dato: 27.10.2020

Innspill til Nasjonal høring – Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator) fra Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF).

Det er positivt at Departementet forsøker å harmonisere lover og forskrifter på dette området og at ansvaret for god koordinering og samarbeid forsterkes. Per i dag legges ofte en for stor del av koordinatoransvaret på foreldrene. Tydeliggjøring av betydningen av samordning av velferdstjenester for barn og unge og innføring av barnekoordinator er gledelig.

NY BARNEKOORDINATORORDNING:
Den foreslåtte reguleringen av barnekoordinatorordningen synes å omfatte de barna og familiene som ordningen skal rette seg mot.

Mange barn med sammensatte vansker og omfattende funksjonsnedsettelser, har i dag individuell plan og ansvarsgruppe. Så vidt vi leser dokumentet, skal disse systemene fortsatt eksistere, og barnekoordinatoren få ansvaret som koordinator for individuell plan når det finnes en barnekoordinator. Vi savner en tydeliggjøring av hva som blir forskjellen på oppgavene og ansvaret hos koordinator for ansvarsgruppen og barnekoordinatoren, ut over presiseringen av at flere av pliktene er likelydende og at rollene i mange tilfeller kan innehas av samme person i kommunen.

PASIENTGRUPPER MED SPISE- OG ERNÆRINGSVANSKER:
I delen Nærmere om enkelte grupper av alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og hvilket hjelpebehov dette kan utløse (side 73), er ernæring nevnt i disse gruppene:
Barn med kromosomavvik og Barn med medfødte misdannelser. Det er bra og helt riktig at disse gruppene kan ha ernæringsmessige utfordringer.

Det er imidlertid like aktuelt og relevant å nevne utfordringer med spising (nedsatt/avvikende spisefunksjon) og ernæring for de andre gruppene: Barn med sykdommer i nervesystem og skjelett-muskelsystem, Barn med psykisk utviklingshemning og Barn med autismespekterforstyrrelser. Alle de fem nevnte pasientgruppene har økt forekomst av spise- og ernæringsvansker.

OMFATTENDE OPPGAVER OG ANSVAR FOR BARNEKOORDINATOREN:
Rollen barnekoordinator slik den er beskrevet i dokumentet, er stor og omfattende. Det er derfor en stor svakhet at det for en så sentral rolle ikke er beskrevet krav til utdannelse eller kompetanse for personer som skal være barnekoordinator. Vi savner også en beskrivelse av, eller plan for, hvordan kommunene skal legge til rette for å sikre god kontinuitet i dette viktige arbeidet.