Forsiden

Høringssvar fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Dato: 22.10.2020

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en pådriver for en ansvarlig ruspolitikk. Vi jobber sammen med våre 35 medlemsorganisasjoner for å forebygge og begrense skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Vi takker for anledningen til å gi høringssvar til endringsforslagene.

Vi støtter forslagene som skal sikre bedre koordinering og samarbeid mellom velferdstjenestene. Imidlertid har vi noen kommentarer.

Økonomi

Forslagene vil, slik vi forstår det, medføre en skjerpet plikt for kommunen til å samordne tjenestene. Vi forutsetter at dette vil medføre økte midler til kommunene.

Samarbeid utover oppfølgingen av det enkelte barn eller ungdom

Vi støtter også en utvidelse av plikten til å samarbeide utover oppfølgingen av det enkelte barn eller ungdom, altså på systemnivå. Departementene peker på at dette fordrer at de som jobber i tjenestene er kjent med hva de skal se etter for å kunne identifisere behov for tiltak fra barneverntjenesten, og anbefaler at barneverntjenesten bidrar til å spre kunnskap om dette. Vi deler vurderingen av at det er behov for økt kunnskap for at oppmerksomhetsplikten og opplysningsplikten til barneverntjenesten skal kunne utøves, Samtidig viser flere kartlegginger at ruskompetansen i mange av disse tjenestene som skal hjelpe barn og unge er for dårlig, også hos barnevernet.

Barn og unge som selv bruker rusmidler, eller som vokser opp med utrygghet og rus, blir lettere utrygge som voksne, og har lavere terskel for å utvikle egne psykiske lidelser og rusavhengighet. De som jobber tett på barn og unge må derfor ha kunnskap om risikofaktorer for rusmiddelbruk og hvordan tidlig fange opp symptomer på rusmiddelbruk, enten hos barnet selv eller hos dets foresatte.

Evaluering

Departementene foreslår at regelendringene evalueres etter 4-5 år for å få kunnskap om tiltakenes effekt. Vi mener følgeforskning i stedet bør vurderes.