Forsiden

Høringssvar fra Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Dato: 29.10.2020

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 400 medlemmer. Vi er en uavhengig interesseforening for sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak eller er offentlig ansatte og har som oppgave å arbeide for sykehusfarmasiens utvikling. Våre medlemmer arbeider bl.a. med legemiddeltilvirkning, distribusjon og salg av legemidler, farmasøytisk rådgivning i ulike deler av helsetjenesten og med undervisning av helsepersonell i legemiddelhåndtering mm. NSF er medlem av European Association of Hospital Pharmacists (EAHP).

NSF støtter forslaget om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven med tanke på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til å samordne tjenestetilbudet.

Flere barn i barnehage og skole bruker legemidler. I dokumentet «Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning», utgitt av Kunnskapsdepartementet, står det beskrevet at legemiddelhåndtering ikke er regulert i barnehageloven, og det kan ikke av barnehageloven utledes ansvar for barnehagen til å bistå med legemiddelhåndtering.

Det står også beskrevet at det ikke fremkommer av verken opplæringsloven eller privatskoleloven at skolen/SFO har en plikt til å bistå elever med medisinering i skole- eller SFO-tiden. Det er likevel innfortolket et ansvar i opplæringsloven for kommunen og fylkeskommunen til å sørge for at eleven mottar hjelp til legemiddelhåndtering den tiden barnet oppholder seg i offentlig skole og skolefritidsordning. Tilsvarende ansvar er innfortolket i privatskoleloven for styret ved private skoler. Det er ikke lovfestet en plikt for ansatte i skolen og på skolefritidsordningen å bistå med legemiddelhåndtering. Generelt kan man ikke innfortolke dette i de alminnelige arbeidspliktene til en skoleansatt uten ytterligere holdepunkter.

NSF mener det er viktig at endringer i lovverket også sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp til legemiddelhåndtering og at dette inngår i samarbeidsbestemmelsene.