Forsiden

Høringssvar fra Diabetesforbundet

Dato: 30.10.2020

Svar på høring - forslag til regelverksendringer - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for personer med diabetes og andre som er interessert i diabetes. Om lag 4.7 % av befolkningen i Norge anslås å ha en diabetesdiagnose. Rundt 28.000 har diabetes type 1, mens ca. 217.000 har diabetes type 2. I tillegg har mange diabetes type 2 uten å vite om det. Diabetes er en alvorlig og kompleks sykdom. Mangelfull blodsukkerkontroll kan gi store komplikasjoner i hjerte, øyne, nyrer og føtter. På grunn av dette har personer med diabetes en lavere forventet levealder og nesten to ganger høyere risiko for for tidlig død enn resten av befolkningen.

Diabetesforbundet viser til høring - forslag til regelverksendringer - bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator). Vi takker for muligheten til å bidra med våre innspill til de foreslåtte regelverksendringene.

Diabetesforbundet stiller oss positive til forslaget om å harmonisere regler for samarbeid mellom velferdstjenestene og innføring av plikt til samarbeid der dette ikke allerede foreligger. Vi er enig i at oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier må styrkes gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.

Diabetesforbundet støtter de generelle føringene i forslaget til regelendringer, men vi er noe bekymret for hvordan dette vil spille ut for barn og unge med en diagnose som diabetes type 1. Hva er kriteriene for å kvalifisere som barn med behov for sammensatte tjenester? Alle barn og unge med diabetes type 1 følges opp av spesialisthelsetjenesten og de fleste går i barnehage eller på skole. Er disse to faktorene tilstrekkelig til å kvalifisere som barn med behov for sammensatte tjenester? Mange barn og unge med diabetes håndterer hverdagen fint, men de har en alvorlig sykdom som krever god egenbehandling gjennom hele dagen for å holde seg friske. Dette er barn i barnehagealder og mange barn i skolealder ikke i stand til å håndtere alene, og de er avhengige av at ansatte i barnehage, skole og SFO har god nok kunnskap om, og forståelse for, sykdommen og har kunnskap til å bistå med medisinering for at barna skal ha en trygg hverdag. Vi ber derfor at det gjennom foreslåtte regelendringer tas stilling til samarbeidsplikten mellom ulike velferdstjenester også for barn og unge som lever med kronisk sykdom, men hvor det ikke er behov for individuell plan eller samarbeid mellom flere enn 2-3 ulike velferdstjenester.

Diabetesforbundet lurer på hvordan man tenker at barn og unge i skole og barnehage med kronisk sykdom uten behov for individuell plan, vil følges opp etter nye regler?

Diabetesforbundet støtter departementenes forslag om å tydeliggjøre plikten den enkelte velferdstjeneste har til å bidra i samarbeid utover oppfølgingen av det enkelte barn og ungdom. Vi vurderer dette som et viktig punkt som vil gjøre det betydelig lettere å igangsette tidlig innsats og vil være viktig for å styrke arbeidet med å bygge gode lag rundt barn og unge som har behov for oppfølging.

Diabetesforbundet støtter forslaget fra departementene om at kommunen skal ha en tydelig plikt til å avklare hvilken velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbudet. Og at samarbeid på tvers kan dreie seg om velferdstjenester som er lagt til både kommune, fylkeskommune og stat, og samarbeid på tvers av ulike sektorer og på ulike nivåer i samme sektor. Dette er svært relevant for barn og unge med diabetes da det som et minimum vil være behov for samarbeid mellom oppveksttjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Diabetesforbundet støtter også forslaget fra departementene om å innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Høringsnotatet sier ikke noe om hvilke kvalifikasjoner man ser for seg at en slik barnekoordinator skal ha. vi etterspør derfor føringer for hvem som kan påta seg dette ansvaret.

Med vennlig hilsen

Bjørnar Allgot

Generalsekretær

Thale Solli Kvernberg

Politisk rådgiver

Vedlegg