Forsiden

Høringssvar fra NHO

Dato: 30.10.2020

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 30.06.2020 med forslag til regelverksendringer for å bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. NHOs høringsuttalelse retter seg ikke mot de spesifikke lovendringsforslagene, men er en overordnet tilbakemelding knyttet til viktigheten av samarbeid og koordinering av tjenesteapparatet.

NHO er tydelig på at tverrfaglig arbeid må prioriteres og løftes. Vi er derfor svært positive til at det nå foretas regelendringer som bidrar til å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser. Videre vil tydeliggjøringen av en plikt for kommunen til å samordne tjenester redusere kasteballproblematikk mellom ulike instanser. Dette vil kunne bidra til et bedre tjenestetilbud og mindre belastning for de berørte.

Et bekymringsfullt utviklingstrekk i samfunnet er at mange unge faller fra både utdanning og arbeidsliv. Analyser viser at disse sårbare gruppene ofte har sammensatte utfordringer og har hatt, og vil også ha behov for koordinerte og til dels samtidige tjenester fremover. En stor andel har psykiske lidelser og det er høyt frafall fra videregående. Utfordringene som unge sliter med har ofte startet tidlig, og veien til langvarig utenforskap vil kunne være kort.

For å motvirke denne utviklingen må det være fokus på tidlig, tett og tverrfaglig oppfølging overfor sårbare grupper. Dette vil være en viktig investering og ruste flere for videre deltakelse i kompetansesporet- og arbeidslivet.

Å fjerne barrierer i lovverket vil være et viktig steg i riktig retning. Like viktig er at dette implementeres og gjennomføres i praksis. Her vil vi påpeke viktigheten av felles politiske styringssignaler, og behov for felles mål og strategier og koordinerte budsjettprosesser hvor fokus på tverrfaglig arbeid prioriteres og løftes.