Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt nettverk for regionale koordinerende enheter

Dato: 21.10.2020

Høringssvar fra Nasjonalt nettverk for regionale koordinerende enheter

Harmonisering av lovverket, med presisisering av krav til samarbeid på tvers av sektorer støttes. Dette er også svært viktig for alle med komplekse og sammensatte behov på tvers av velferdstjenestene uavhenig av alder, kjønn eller andre karakteristika.

  • Forslaget om felles forskrift om Individuell plan (IP) kan oppklare misforståelser vi erfarer knyttet til at IP og koordinator til tider sees på som eksklusivt kun for somatisk habilitering- og rehabilitering, ikke en universell ordning. Stikkordet er behov for langvarige og koordinerte tjenester. Vi ser her en hensiktsmessig begreps- og ansvarspresisering.
  • Det er positivt at kravene til koordinerende enhet (KE) i kommuner og i spesialisthelsetjeneste tydeliggjøres ved standardisering. Vi erfarer at KE i kommunene i mange tilfeller er organisert i et forvaltnings-/tildelingskontor, som er organisert i en av kommunens mange siloer, og har liten eller ingen innflytelse på koordinering på tvers av tjenester i kommunen og av tjenestenivå. KE i helseforetakene synes ikke å være tilstrekkelig ledelsesforankret, og er i mange tilfeller ikke synlige enheter. KE i helseforetakene blir dermed ofte vanskelig å finne frem til, kan ha mindre innflytelse på tvers av klinikker og tjenestenivå, og mister således sentrale deler av sin funksjon.
  • Når man foreslår å lovfeste en ny koordinator bør det konkretiseres hvilke oppgaver og plikter tillagt barnekoordinator som ikke også omfattes av koordinators plikter. Beskrivelsen her vil kunne bidra til en grensedragning mot koordinatorfunksjonen som kan øke fragmentering i tjenestetilbudet i stedet for å styrke koordineringen/samordningen. Rollen som barnekoordinator bør legges til allerede eksisterende koordinator beskrevet i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
  • Vi er positive til at barnekoordinator foreslås som en del av ansvarsområdet for KE dersom man først går inn for å opprette nok en koordinator.
  • Lovfesting av plikt til å tilby koordinator med en motsvarende rettighet mener vi er et riktig grep.