Forsiden

Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Dato: 30.10.2020

Deres ref:

20/3474

Vår ref:

-

Oslo, 30. oktober 2020

Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Norsk Tannpleierforening (NTpF) takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse til høringen om bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. NTpF organiserer ca 1000 tannpleiere, både offentlig og privat ansatte. Tannpleiere har spesielt fokus på helsefremming og forebygging i sin yrkesutøvelse. Tannpleiere er vanligvis i førstelinjen i Den Offentlige Tannhelsetjenesten (DOT), og de som i størst grad samhandler med andre tjenester. NTpF vil på bakgrunn av dette legge spesielt vekt på ivaretaking av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i høringssvaret.

NTpF støtter regjeringens vurdering om at en harmonisering og styrking av velferdstjenestenes samhandlingsplikt er viktig. NTpF er også, som departementene, opptatt av at samarbeidet mellom kommunale tjenester, samt fylkeskommunale og statlige tjenester må samordnes. Flesteparten av barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestebehov har rettigheter etter Tannhelsetjenesteloven, som prioriterer forebygging og har blant annet ansvar for barn og unge mellom 0-18 år.

Høringen skisserer tydelig utfordringer med manglende samarbeid og samordning, i arbeidet med barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. God oralhelse er viktig faktor i generell helse. Generell- og oralhelse påvirker hverandre gjensidig.

NTpF mener det er uheldig at tannhelsetjenester ikke er inkludert og samarbeidet med tannhelsetjenesten ikke tydeliggjøres i forslaget.

I NOU 2017:12 - Svikt og svik, også omtalt i denne høringen, avdekker at «manglende samarbeid fører til viktig og nødvendig informasjon går tapt». Her nevnes den unike muligheten tannhelsetjenesten har til å identifisere utsatte barn på et tidlig tidspunkt og at tannhelsetjenesten er naturlig involvert i hele barnets livsløp fra fødsel og frem til voksen alder. NTpF mener derfor at det er stor samfunnsnyttig gevinst ved å inkludere tannhelsetjenesten i samarbeidsplikten. Spesielt uheldig er det at tannhelsetjenesten ikke er inkludert når «formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene».

Barnekoordinator

NTpF støtter forslaget om å innføre å innføre en rett til barnekoordinator for barn med alvorlig sykdom, skade eller nedtatt funksjonsevne.

Personer psykisk utviklingshemming har etter Tannhelsetjenesteloven vederlagsfrie tannhelsetjenester hele livet, og utgjør en spesielt sårbar gruppe. NTpF mener at det er viktig at tannhelsetjenesten rolle blir tydeliggjort som en av koordineringsoppgavene for en eventuell barnekoordinator.

En slik tydeliggjøring ved å inkludere tannhelse fører til at man på et tidlig tidspunkt lettere kan integrere kunnskap og rutiner om tann- og munnhelse hos de som samarbeider rundt barnet. Målet bør være tann- og munnhelse blir ivaretatt som en integrert del av dagliglivet, slik at disse individene ikke får unødig ekstra belastning. Tannhelsen kan lett forfalle i en sårbar fase. NTpF ser stor samfunnsøkonomisk nytte ved å inkludere tannhelsetjenester ovenfor denne gruppen.

Den gode tannhelsen generelt blant barn og unge i Norge er viktig å beholde. Man må på sikt unngå ulikhet mellom barn og unge som er velfungerende og de med behov for et sammensatt tjenestetilbud.

Høringen har som målsetting å bidra til bedre koordinerte tjenester og derfor bør tannhelsetjenesten, etter NTpF sitt syn, være en naturlig samarbeidspartner å inkludere.

Kommentar til kap 4.11 Tannhelsetjenesteloven

Departementene viser til Prop 71 L (2016-2017) der det blir foreslått lovendringer for å overføre det fylkeskommunale ansvaret for tannhelsetjenestene til kommunene i sin begrunnelse for å utelate tannhelsetjenesten. Høringsnotatet sier «…dersom lovendringene settes i kraft …». Departementene forutsetter dermed at tannhelsetjenesten kommer til å bli overført til kommunene. Det er usikkerhet knyttet til en evt overføring. Tannhelsetjenesteloven vært jobbet med i nærmere 15 år. Frem til en evt endring trer i kraft, kan individer bli skadelidende, dersom samordning av tjenestene ikke inkluderer tannhelsetjenesten.

NTpF opplever det som en selvmotsigelse når departementene argumenter for å utelate tannhelsetjenesten på grunn lag av at «helsepersonellet som yter tannhelsetjenestene, er uansett regulert av helsepersonelloven», da dette også gjelder flere andre parter inkludert i forslaget.

Erfaringsmessig blir inkludering av tannhelsetjenesten i mange tilfeller personavhengig. Denne praksisen kan, ved å ikke inkludere tannhelsetjenesten, videreføres ved en ny ordning og dermed hindre målet om et helhetlig tjenestetilbud.

NTpF har forståelse for at inkludering av tannhelsetjenesten medfører ytterligere kompleksitet i samhandlingen, spesielt i forhold til forvaltningsnivå av dagens tannhelsetjeneste. Samtidig innebefatter høringen videregående opplæring, som er på samme forvaltningsnivå som tannhelsetjenesten, uten at det er problematisert i høringsnotatet.

NTpF vurderer at forslaget styrker barn og unges rettigheter generelt. Argumenter i høringssvaret fra foreningen, viser at det er hensiktsmessig å inkludere tannhelsetjenesten for å bedre velferdstjenester for barn og unge med et sammensatt tjenestetilbud og dermed synliggjøre og tydeliggjøre viktigheten og gevinsten av god tann- og munnhelse.

Med vennlig hilsen

Norsk Tannpleier Forening – en yrkesorganisasjon i Delta

Hilde Aga Gry Jakhelln

Leder Spesialtannpleier/Fagansvarlig