Forsiden

Høringssvar fra St. Olavs hospital

Dato: 01.11.2020

Høringssvar fra St. Olavs Hospital

St. Olavs hospital er positiv til de forslag som fremmes i høringsnotatet og mener de vil styrke samarbeidet rundt en sårbar pasientgruppe.

For en mer detaljert tilbakemelding vises til vedlagt notat fra Divisjon for psykisk helse/BUP.

Tom Christian Martinsen

Viseadministrerende direktør

Vedlegg