Forsiden

Høringssvar fra Viken fylkeskommune

Dato: 21.10.2020

Viken fylkeskommune støtter forslaget til regelverksendringer som skal gi bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for sammensatte tjenestetilbud. Forslagene er positive i et folkehelseperspektiv. Bedre tverrfaglig tilbud sees som viktig for å forebygge frafall og utenforskap.

At individuell plan lovfestes som en rett, og at retten til en individuell plan og plikten til å koordinere et sammensatt tjenestetilbud følges opp av en tilsynsordning, sees som svært positivt. For at man skal kunne sikre bedre kvalitet i tiltakene som settes inn rundt barn og unge, og bidra til et helhetlig tilbud og koordinerte tjenester, er det avgjørende at man har en tydelig ansvarsplassering. En kommunal koordinator bør samarbeide tett med skolehelsetjenesten og skoleledere på alle nivå. Det må legges opp til at relevante kommunale tjenester involveres i saker, der behovet for tiltak går utover det skolen selv kan legge til rette for. En slik koordinator må ha kjennskap til, og forståelse for skolens rolle og mandat, og det må etableres regelmessige treffpunkt mellom koordinator og skoleledelsen. Det er positivt at samarbeidet mellom skolen og koordinator for barn og unge med behov for sammensatte tjenester forankres i lovverket.