Forsiden

Høringssvar fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland

Dato: 13.10.2020

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland (RPF) er glad for de lovendringer som regjeringen foreslår. RPF er bekymret for at forslagene ikke er nok for å endre på etablerte tjenestekulturer i kommunene. RPF ser heller ikke at det er behov for å skille mellom krav til koordinator for barn og voksne. RPF etterlyser følgende:

  1. endringene gjøres gjeldende også for voksne med behov for sammensatt tjenestetilbud
  2. kompetanseheving gjennom målrettet tiltak for å utdanne og videreutdanne personell i henhold til kravene i lovendringene og kommunens egne behov
  3. konkret opplæring i bakgrunnen for lovendringene og hva de medfører av krav til kommunenes tjenestetilbud for ledere og personale
  4. krav om tiltaksplan for gjennomføring av lovendringen, bruk av individuell plan og tilhørende koordinering av sammensatte tjenester
  5. opprettelse av kommunale referansegrupper som inkluderer tjenestemottakere, pårørende, kommuneledelse, råd for personer med funksjonsnedsettelse og relevante helse og omsorgspersonell
  6. opprettelse av referansegrupper i fylkene som også inkluderer medlemmer fra spesialist helsetjeneste
  7. systematisk veiledning og tilsyn ved fylkesmann eller annen overordnete instans.
  8. tiltakene ses i sammenheng med innføring av nasjonale veileder for gode helse og omsorgstjenester for personer med utviklingshemminger