Forsiden

Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 30.10.2020

Innspill frå NOR-klinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Høringen har vært sendt ut til alle avdelingslederteam i klinikken. Ved fristens utløp var det kommet ett høringssvar fra sosionomtjenesten.

I dette tilsvaret tenker vi det ikke er aktuelt å gå inn å si noe om det enkelte lovverk det refereres til. Departementene ber høringsinstansene særskilt om en vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene som gjelder oppgaveendringer for kommunen eller andre aktører. Vi tenker det ikke er aktuelt for sosionomtjenesten å gi en konsekvensanalyse.

Vi vurderer denne harmoniseringen og samordningen som en viktig styrking av en målgruppe vi har jobbet med i mange år. Tjenestetilbudet har på mange måter blitt bedre(brukerstyrt personlig assistent og omsorgsstønad var på begynnelsen av 2000-tallet eksempelvis noe som slett ikke i alle kommuner var ansett som relevante ordninger for barn), men fortsatt møter vi mange familier som finner det svært utfordrende å tilegne seg informasjon og kunnskap om de ulike tjenestetilbudene, navigere mellom etater/enheter for å utløse disse tjenestene, samt opplever stor arbeidsbelastning ved å selv i stor grad ta ansvaret for koordinering, søknadsarbeid og administrasjon. Foreldre opplever forskjellige tjenester i kommunene, stort press på omsorg for barna samtidig som de mangler koordinering, lite innflytelse på egen hverdag, og en tjeneste som ikke henger sammen.

Vi mener at tverrfaglig arbeid også er viktig, ikke bare flerfaglig. Vi støtter økt kompetanse med felles støtte- og veiledningsressurser på tvers av sektorene.

Realiseringen av en slik harmonisert og samordnet velferdstjeneste vil være et svært viktig bidrag til å sikre dette. Vi finner disse momentene svært sentrale:

- Plikten til å samarbeide med andre velferdstjenester, nedfelt i lovpålagte samarbeidsavtaler

- Kommunens plikt til å avklare hvilke velferdstjenester som skal ha samordningsansvaret

- De omfattede lovers plikt til å tilby individuell plan. En viktig del av denne harmoniseringen er likelydende formulering i de respektive lovene, slik at innholdet blir mest mulig gjenkjennbart og sammenlignbart.

- Viktigheten av lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommunal helse-/ omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste understrekes. Sosionomtjenesten er opptatt av å etablere godt samarbeid, både innad i og ut over spesialisthelsetjenesten. Vi ser betydningen av et godt samarbeid får for både barn og deres foresatte

- Rett til barnekoordinator der dette er hensiktsmessig. Vi støtter forslaget om barnekoordinator, det vil kunne ha stor positiv betydning for barnet og de familiene som kan dra nytte av ordningen. En barnekoordinator vil kanskje bidra til bedre samarbeid mellom tjenesteytere og bedre samordning av tjenestetilbudet.

- Begrepet velferdstjenester som en felles betegnelse på instanser som gir tjenester eller gjennomfører tiltak etter lovene.

Vi vil imidlertid gjerne påpeke det som også nevnes i høringsnotatet, nemlig at slik harmonisering og samordning ikke kommer på toppen av eksisterende tjeneste-, søknads- og møtevirksomhet. Mange foreldre/ familier opplever allerede stor møte- og organiseringsslitasje, slik at et ekstra ledd fort blir en ekstra belastning.

Avslutningsvis ønsker vi dessuten å presisere viktigheten av å gjøre seg kjent med det faktiske innholdet i velferdsspekteret. Dess mer konkret kunnskap man har om de ulike tjenesters innhold, jo enklere vil det være å samarbeide og tydeliggjøre ansvaret til enhver tid.

Vennlig hilsen

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg