Forsiden

Høringssvar fra Husbanken

Dato: 19.10.2020

Husbankens høringssvar til høringsak om bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Husbanken støtter departmentenes forslag om å:

· innføre en felles forskrift om individuell plan og utvide individuell plan til å gjelde flere velferdsområder enn i dagens regelverk,

· harmonisere reglene om individuell plan,

· innføre en plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan og

harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser,

· lovfeste en tydelig plikt for kommunen til å avklare hvilken velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbudet,

· innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse og omsorgstjenester og andre velferdstjenester,

· rettighetsfeste gjeldende koordinatorordning i pasient og brukerrettighetsloven