Forsiden

Høringssvar fra Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, Sykehuset Østfold.

Dato: 19.10.2020

Høringen støttes med følgende kommentarer.

Samarbeid mellom velferdstjenestene i enkeltsaker

Departementene foreslår å harmonisere reglene om samarbeid i enkeltsaker, slik at vilkårene for når samarbeidsplikten inntrer er tilnærmet likelydende for alle velferdstjenestene.

Kommentar:

Pakkeforløp for utredning og behandling barn og unge med psykiske lidelser ble innført i 2019. Pakkeforløpene forutsetter en oppstart av pakkeforløpet i kommunene.
Et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene kan
bidra til en tidlig avklaring av tilbud for pasientene og bedre og riktigere henvisninger.

Dette forutsetter et likelydende samarbeid på tvers av tjenestenivåene og en lovmessig tilpasning for tjenestenivåene som skal bidrar i et nødvendig samarbeid.

Fastlegenes rolle i henvisninger til spesialisthelsetjenesten er sentral. Henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten er det fastleger, ledere av barneverntjenesten og psykologer som innehar.

Vår erfaring er at mange henvisninger fra fastleger ofte ikke er koordinert med de øvrige velferdstjenestene i kommunene. Fastleger må inngå i et nødvendig samarbeid med de øvrige tjenestetilbudene og det må sørges for nødvendig koordinering av pasientenes behov.

Velferdstjenestens samarbeid - barnets beste

Departementene ber i høringsuttalelsen om å gi særlig innspill på avveiningen mellom barnets ønske om å forholde seg til få personer opp mot behovet for at velferdstjenestene samarbeider på tvers.

Kommentar:

Barn i barneverninstitusjon.
Barn som bor i barneverninstitusjon har i mange tilfeller behov for mange instanser. Noen barn har også sin omsorgskommune et annet sted i landet.
Disse barna har et særlig behov for et samordnet samarbeid mellom velferdstjenestene og med barneverntjenesten i sin omsorgskommune.
Dette er barn som i det daglige mottar omsorg av ansatte i barnevernsinstitusjonen. Det vil derfor være nødvendig å belyse BUF etat/private aktørers rolle i samarbeidet.

Videre er barnet under omsorg av opprinnelseskommune og mottar tilsyn i oppholdskommune. Det vil det være aktuelt å finne gode løsninger for samarbeidet rundt barnet.

Lovpålagte samarbeidsavtaler

Oppgavefordelingen i helse- og omsorgstjenesten legger i hovedsak til grunn at de to nivåene, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den statlige spesialisthelsetjenesten, skal samarbeide.

Kommentar:
Det tilføyes at fylkeskommunen har ansvar for grunnskoleopplæring for barn innlagt i sykehus. Dette bør også inngå i oppgavefordelingen.

Samordning av tjenestetilbudet til barn og unge

Det foreslås at den velferdstjeneste som skal ha et særskilt ansvar legges til koordinerende enhet i kommunen.

Kommentar:

Erfaring viser at når koordinerende enhet er påkoblet, fungere koordineringen og samarbeidet rundt barnet godt.

Dersom koordinerende enhet ikke er påkoblet, er erfaringen at koordinerende oppgave da må ivaretas av andre tjenester, som spesialisthelsetjenesten; barne og ungdomspsykiatrien og/eller barnehabilitering.

Rett til barnekoordinator

Det foreslås at departementene å lovfeste en rett til barnekoordinator i pasient- og brukerrettighetsloven, jf. forslag til ny § 2-5 c.

Koordinatorordningens omfang og innhold foreslås utdypet i en motsvarende pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. forslag til ny § 7-2 a. Det foreslås at plikten og rettigheten skal gjelde for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

Habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten vil derfor ofte være en sentral samarbeidspartner for barnekoordinator.

Kommentar:

Taushetsplikten må ikke ligge til hinder for barnekoordinatorordningen. Det foreligger behov for tydelige retningslinjer for taushetsplikt slik at samarbeidet om barnets beste vil kunne oppfylles.

I de saker hvor taushetsplikten blir et hinder, vil et aktivt tilsyn kunne bidra til å oppfylle barnets rett til koordinering og samarbeid.

Vilkårene for rett til barnekoordinator er oppfylt - sammenheng mellom helsetilstand og hjelpebehov

Departementene foreslår for det første at tjenestebehovet skal være av "langvarig" art.Behov for "sammensatte eller koordinerte" tjenester. Dette er begreper som tilsvarer dagens vilkår i den eksisterende koordinatorordningen i helse- og omsorgstjenesteloven, og skal forstås på samme måte her.

Kommentar:

Det anbefales at man ser på mulighet for en formulering som ikke sammenfaller med «langvarig og koordinerte». Erfaringen er at dette begrepet har vært gjenstand for uklarheter og behov for oppklaringer. En ytterligere rettighet forankret i samme begrepsapparat kan føre til flere uklarheter.

Et aktivt tilsyn

Departementene foreslår at det gis hjemmel for å føre tilsyn med de nye bestemmelsene om samarbeid og samordning i sosialtjenesteloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Departementene mener det er risiko for at disse pliktene ikke etterleves. Departementene viser til at det er større sannsynlighet for svikt når kvaliteten på tjenestene avhenger av bidrag fra flere velferdstjenester.

Kommentar

Gjennom tilsyn vil det være mulig å se på velferdstjenestene på tvers.

Det er fylkesmannen som gjennomfører tilsyn med både helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester, barnevern, opplæring, krisesentertilbudet, familievernkontorene og integrering. Departementene mener at en utvidelse av tilsynshjemlene i sosialtjenesteloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven legger godt til rette for at det vil være mulig å gjennomføre felles tverrsektorielle tilsyn med samarbeidspliktene og kommunens plikt til ved behov å avklare hvem som skal samordne samarbeidet.

Tilsyn er svært viktig i et rettssikkerhetsperspektiv.