Forsiden

Høringssvar fra Bufetat region Midt-Norge

Dato: 30.10.2020

Bufetat region Midt viser til høringsnotat av 30. juni 2020 «Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)».

Bufetat region Midt støtter forslaget som innebærer en harmonisering av aktuelt lovverk. Styrking av samarbeids- og samordningsplikten mellom alle aktuelle tjenester vil bidra til et bedre tilbud til utsatte barn, unge og familier.

Det bør presiseres at også barn under offentlig omsorg, som har psykiske lidelser og funksjonelle vansker, omfattes av retten til barnekoordinator. Dette for å sikre tverrsektorielt samarbeid og koordinering.