Forsiden

Høringssvar fra Nordlandssykehuset HF

Dato: 29.10.2020

Høringssvar: Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Sammenhengende tjenestetilbud

Høringen peker på mye viktig når det gjelder velferdstilbudet til barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud. Mange foreldre etterlyser «en dør inn» og en bedre koordinering av tjenestene. Å få til et sammenhengende tjenestetilbud er sentralt. Slik det fremgår av høringsnotatet, gis kommunene plikt til å avklare hvem som skal samordne tjenestetilbudet, det gis rett til barnekoordinator i kommunen, og i tillegg oppnevnt koordinator i spesialisthelsetjenesten. Dette er viktig i samhandling med både familiene og de kommunale tjenestene. Vi har flere eksempler på at tilbudet ikke er koordinert, og at familiene mottar tilbud fra flere instanser, som ikke er klar over andres deltakelse. Vi erfarer at det kan gis parallelle tilbud eller at noe sentralt overses, fordi det er uavklart hvem som har ansvaret.

Presisering av lovverk

I forslaget harmoniseres og presiseres lovverket gjennom flere foreslåtte endringer. Barn og unges rettigheter blir tydelig presisert. Samarbeid og rettigheter til koordinerte tjenester fastslås. Det foreslås blant annet endringer, både i Spesialisthelsetjenesteloven og Helse -og omsorgstjenesteloven. Dette ser bra ut, og for å kunne ivareta dette på en god måte, vil det kreve endringer i måten vi har organisert oss.

Samarbeid

Gjeldende § 2-1 e hjemler en plikt til samarbeid generelt, samarbeid på systemnivå, og samarbeid ved ytelse av helse- og omsorgstjenester til den enkelte pasient, samarbeid på individnivå. I likhet med endringene i helse- og omsorgstjenesteloven foreslås spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e endret for å tydeliggjøre plikten når det gjelder samarbeid ved ytelse av konkrete helse- og omsorgstjenester til den enkelte pasient eller bruker og samarbeid utover oppfølgingen av konkrete pasienter.

I Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd, er det tilføyd et nytt punkt, 12 i § 6-2, første ledd. Endringen innebærer at de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, også skal omfatte samarbeid om ytelse av helse- og omsorgstjenester til barn og unge med sammensatte vansker og lidelse, som mottar tjenester fra begge forvaltningsnivåene. Ressurskrevende endringer, men som kan resultere i besparelser når man har fått etablert koordinerte tjenester og tydeliggjort plikten til samarbeid. Dette anses som å være positivt for mottakerne av tjenestene.

Innspill fra Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Forslagene handler stort sett om å gjenta og styrke rettigheter som allerede er lovfestet. I spesialisthelsetjenesten spesielt, og også kommunehelsetjenesten, er det realiseringen av dette med koordinator som vi ser ikke blir realisert, til tross for at det er en lovfestet rett allerede. Forslagene knyttet til dette slutter vi oss til. I tillegg ønskes det at følgende punkter skal med:

  1. Overganger er generelt utfordrende, og overgangen fra barn til voksen i spesialisthelsetjenesten er ofte ikke god nok. Det er stor variasjon i tilbudet, og variasjon mellom foretak på alder. Her bør man få en felles alder, som strekkes oppover, gjerne 23 år.
  2. Alle barn og unge med sammensatte og langvarige behov for tjenester bør hvert halvår få tilbud fra spesialisthelsetjenesten om en gjennomgang av tilbud fra ulike fagområder og forslag til endringer. Dette må gjerne kalles intensivtilbud. Etter opphold og gjennomgang må det kommuniseres med barnehage, skole, fysioterapeuter og andre aktuelle tjenesteytere i kommunen. Foreldrene er selvfølgelig sentrale parter her.
  3. Habiliteringstjenester i spesialisthelsetjenester varierer mye og det er tilfeldig hvilken kompetanse som finnes der. Det bør lages nasjonale retningslinjer på hvilken kompetanse disse tjenestene skal ha.
  4. Tjenestene i kommunene og kompetanse varierer. Det bør derfor lages avtaler knyttet til det enkelte barn/ungdom om hvilke tjenester som skal gis av kommunen spesialisthelsetjenester.
  5. Brukermedvirkning og involvering av barn, ungdom og deres pårørende er ikke tydeliggjort godt nok.