Forsiden

Høringssvar fra Bærum Kommune

Dato: 08.10.2020

Bærum Kommunes høringsvar

- Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Høringssvar er politisk vedtatt i Hovedutvalg for barn og unge 06.10.20 og Hovedutvalg for bistand og omsorg 07.10.20.

Økonomi

Koordinering av tjenestene i komplekse saker som omtales i høringsnotatet, vurderes å medføre økonomiske konsekvenser. Bærum kommune forutsetter at det økonomiske er på plass gjennom bevilgningsøkning i statsbudsjettet før kommunen pålegges nye oppgaver.

Barnekoordinator

Bærum kommune er positiv til intensjonene i innføring av barnekoordinatorordningen. Det ønskes i middeltid en tydeliggjøring av hvilke kriterier som skal ligge til grunn for vurdering av rett til ny ordning. Bærum kommune ønsker en utdyping av hvilke tjenesteområder som skal ivareta barnekoordinatorfunksjonen og en utredning av konsekvensene for tjenesteutførelsen.

Bærum kommune ønsker også en utdypning av hvilken kompetanse barnekoordinatoren skal besitte for å imøtekomme det komplekse mandatet gitt i høringsnotatet.

Det bør etableres en følgeforskning av ordningen ved en eventuell innføring, for å evaluere hvorvidt ordningen treffer brukergruppen, samt grensesnittet til eksisterende ordning.

Lovendringer

Bærum kommune er positiv til de øvrige lovendringene som forslås. En konkretisering av samarbeid mellom tjenester og samordning av tjenestetilbud vil komme innbyggerne til gode. Ved at lovverket harmoniseres og konkretiseres, anser Bærum kommune at det ikke er nødvendig med egen forskriftsregulering. Det bør imidlertid etableres nasjonale veiledere som kommunene kan tilpasse egen organisasjon. Dette gjelder både ved samarbeid og samordning.

Rettighetsfesting av retten til koordinator i pasient og brukerrettighetsloven

Bærum kommune støtter en rettighetsfesting av retten til koordinator i pasient- og brukerrettighetsloven, og vil presisere at den retten bør gjelder for de barn og familier som harflere tjenester inne. Bærum kommune bemerker at ordlyden i ny paragraf 2-5b Rett til koordinator avviker fra formuleringene i helse og omsorgstjenestelovens paragraf 7-2. I ny paragraf foreslås det at retten skal gjelde «ved behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester». Av helse og omsorgstjenesteloven paragraf 7-2 fremgår det at retten til koordinator utløses ved «behov for langvarige og koordinerte tjenester». Det stilles spørsmålstegn ved hva behov for komplekse tjenester innebærer og om dette i praksis er en utvidelse av dagens rett. Det må vurdere om forslag til ny §2-5b i pasient og brukerrettighetsloven og §7-2 og forslag om ny §7-2a i helse og omsorgstjenesteloven skal ha lik ordlyd hva gjelder grunnlaget for rett til koordinator/barnekoordinator.