Forsiden

Høringssvar fra Nettverk for Koordinerende Enheter, Follo

Dato: 29.10.2020

Høringssvar fra Follokommunene (Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås og Nordre Follo)

Follokommunene er engasjert i å skape bedre velferdstjenester til barn og unge og har gått gjennom høringsnotatet i vårt nettverk for Koordinerende Enhet. Enhetene har ansvar for tildeling av IP og koordinator etter Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-1 og 7-2.

Alle kommunene opplever særlig utfordringen med å skaffe koordinator til barn og unge. Mange barn/familier har behov for koordinering av tjenester som ikke faller inn under kommunale helse- og omsorgstjenester, eller hvor disse tjenestene er små.

Gruppen ønsker å komme med følgende tilbakemeldinger:

Det foreslås i høringsnotatet å samordne og harmonisere lovverket slik at det lyder mer likt for alle velferdstjenester som jobber inn mot barn og unge. Dette virker hensiktsmessig.

Vi ser at departementene foreslår å lovfeste en lik plikt til å samarbeide om denne brukergruppen for å gi et helhetlig og samordnet tilbud. Slik vi ser det finnes denne plikten allerede og det er ikke et stort problem å få instanser til å samarbeide; medvirke og delta i ansvarsgrupper. Utfordringen ligger i koordinatorrollen som er vanskelig å besette. Dette handler i stor grad om mangel på ressurser, da koordineringsansvar kommer som en tilleggsoppgave for de fleste. Barnehage, skole og SFO har ikke et lovfestet krav til å være koordinator, og disse er oftest den tjenesten som er tettest på barnet/ungdommen og kjenner dem best. Vi tror det er helt nødvendig å rekruttere koordinatorer fra oppvekstområdet.

Det fremmes et forslag om at familiene rundt disse barna skal ha krav på en barnekoordinator. Kommunene jobber allerede mye for å skaffe koordinator til disse barna/familiene, men opplever utfordringer som er nevnt ovenfor. Det er en stor overvekt av barn/unge/familier med behov for koordinering som ikke har mye helsetjenester. Om man kaller det koordinator eller barnekoordinator vil ikke utgjøre noen forskjell slik vi ser det.

Lovfesting av plikt til koordinering er bra. Vi er likevel usikre på hvor stor endring det i praksis vil bli, all den tid det ikke tildeles ressurser til å gjøre jobben. Vi kunne tenke oss at det også stilles krav til tverrfaglig ledelse i kommunen. Det er etter vår erfaring ikke tilstrekkelig at personell som jobber tettest på har stort engasjement og følger lovverket. Vi lykkes i enkelttilfeller, men det blir for tilfeldig og man sliter ut ildsjeler.

Felles ansvar for koordinering må forankres på høyeste nivå i kommunen. Jo større kommune jo viktigere er dette. Det kan for eksempel organiseres ved et overordnet tildelingsteam (må vurderes opp mot lovgivning om taushetsplikt) eller at alle velferdsområdene har sin egen koordineringsenhet. Man kan velge å ansette egne koordinatorer på overordnet nivå, eller på hvert enkelt område. De fleste kommuner fordeler pr i dag dette ansvaret ut på de ulike virksomhetene innen helse – og omsorgsfeltet og medarbeidere gjør dette i tillegg til ordinære oppgaver.

Vi vil trekke frem noen punkter vi mener er viktige for å få koordinatorrollen (slik vi kjenner den idag) til å fungere;

-gode elektroniske verktøy for samhandling, hvor også eier av planen (barnet/foresatte) har tilgang

-at ledere har en høy bevissthet om dette ansvaret og at det er kjent for alle medarbeidere allerede fra intervju og ansettelse, at å være koordinator er en del av jobben

-at ledere anerkjenner koordinatorjobben, legger til rette for tid og rom og følger opp sine ansatte som har koordinatoransvar

Med vennlig hilsen Nettverk for Koordinerende enheter, Follo

Kristin Sofie Wik, Enebakk kommune

Guro Michelsen, Frogn kommune

Christer Aarvik, Nesodden kommune

Tove Husborn, Ås kommune

Åse Stranden Rambøl, Nordre Follo kommune

Idun Lindøy Magnussen, Nordre Follo kommune