Forsiden

Høringssvar fra Norsk psykologforening

Dato: 01.11.2020

Høringsuttalelse: Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud Samarbeid, samordning og barnekoordinator

Norsk psykologforening viser til høringsnotat datert 30. juni 2020 med forslag til lovendringer som skal gi barn og unge med behov for sammensatte tjenester helhetlig og godt koordinert hjelp.

Alle departement som forvalter viktig lovverk for å sikre barn og unge nødvendige velferdstjenester står sammen om utredningen og forslagene til lovendringer; Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Oppsummert ser vi noen overordnede grep som:

  • Harmonisering av de ulike lovverkenes når det gjelder plikt til samordning av tjenester, koordinering av tjenester og tjenestenes plikt til å samarbeide med andre nødvendige tjenester for å sikre det enkelte barn helhetlig og koordinert hjelp.
  • Rett til en barnekoordinator for familier og barn med nærmere spesifiserte behov for sammensatte tjenester
  • Harmonisering av krav til Individuell plan og utarbeidelse av felles forskrift.

tt t

· Vurdering

Norsk psykologforening støtter departementenes intensjoner og forslag til lovendringer. Foreningen har i mange år og i mange sammenhenger påpekt behovet for bedre samordning og koordinering av tilbudene til barn og unge. Manglende felles juridisk forankret samfunnsoppdrag om samhandling er ofte til hinder for nødvendig samhandling. Dette gjelder kanskje særlig der samhandling kreves mellom ulike sektorer.

Vi mener de foreslåtte endringene er en god begynnelse, men ikke tilstrekkelig for å sikre helhetlige velferdstjenester til barn og unge og god implementering av felles lovkrav. Det er mange årsaker til at samhandling og koordinering av velferdstjenester for barn og unge svikter. Det kan skyldes organisatoriske forhold, kulturelle og kompetansemessige ulikheter, geografisk avstand, økonomi og ressurser m.m. Vi mener derfor det er helt nødvendig å implementere de foreslåtte lovendringene systematisk, med egne ressurser. Vi mener også at den foreslåtte evalueringen av om lovendringene i tilstrekkelig grad sikrer samhandling og koordinering av velferdstjenestene til barn og unge er en viktig forutsetning i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
Norsk psykologforening

Håkon Skard (sign.)
President