Forsiden

Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 30.10.2020

Folkehelseinstituttet støtter endringsforslagene i høringsnotatet. Notatet gir gode og fyldige begrunnelser for dem. Det er et imponerende stykke arbeid som er gjort. Forslagene bygger på anbefalinger fra en rekke offentlige dokumenter: seks NOU-er, to opptrappingsplaner, to rapporter fra regjeringsoppnevnte utvalg, to strategidokumenter fra Regjeringen og én stortingsmelding. Departementene har saumfart alt som finnes av relevante regler og oppdatert dem for å styrke brukerrettigheter og sikre bedre samhandling mellom tjenester. Det er prisverdig at NOU'er og andre viktige strategidokumenter følges opp på denne måten.

Når endringene skal iverksettes, er det viktig å evaluere praktiseringen av regelverket. I ulike NOU-er, blant annet NOU 2020:1 fra Autisme- og touretteutvalget, har det kommet frem at det ofte er stor diskrepans mellom regelverket og praksis ute i kommunene og tjenestene. Manglende oppfyllelse av brukerrettigheter skyldes i liten grad regelverket i seg selv, for det eksisterende regelverket er også godt. Problemene skyldes heller at regelverket ikke blir etterlevd, ikke er godt nok kjent eller at det ikke er ressurser til å følge det. En del kommuner er også for små til å ivareta brukere med komplekse behov. Oppfølgende evalueringer og tilsyn er derfor avgjørende for at disse nye endringene skal få den effekten som departementene ønsker.