Høringssvar fra Os kommune (org.nr. 943 464 723)

Dato: 26.03.2021

Kommunestyret i Os kommune behandlet i møte 25.03.2021 sak 15/21

Følgende vedtak ble fattet:

Os kommune er enig i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede distriktspolitikken» som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. Utvikling av nye arbeidsplasser er viktig, jf. næringsrettede virkemidler i NOU 2020:12 Distriktsnæringutvalget. Skal en lykkes i å snu flyttestrømmen slik Norman-utvalget foreslår kreves det svært sterke virkemidler.

Etter vårt syn er følgende tiltak svært viktige;

· Forsøk; Innlandet fylke har lavest vekst i landet, og er blant fylkene med mest negativ befolkningsprognose. Innlandet fylke bør derfor bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger.

· Digital infrastruktur og veger; Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at høyhastighets bredbånd, som også omfatter mobiltelefoni, til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom utbedring av fylkes- og riksvegnettet.

· Desentralisert utdanning; Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke.

· Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystemet og virkemidler i Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked i distriktene og en bedre balanse mellom sentrum – periferi.

· Finansering av kommunal sektor; I gjennomgangen av Inntektssystemet vurdere om «hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra kostnader og må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. Økningen i antall eldre krever kompetanse og penger, det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende tjenester.

· Sikring av rettmessigandel av verdiskapningen; Distriktskommunene må sikres sin rettmessige andel av verdiskapningen som følge av avgitte naturressurser. Disse inntektene vurderes som avgjørende for at distriktskommunene fortsatt vil være i stand til å møte utfordringene knyttet tjenesteyting og attraktivitet.

Landbruket utgjør en stor del av verdiskapingen i distriktene. Tilskuddsordningen til små og mellomstore gårdsbruk må styrkes. Selvforsyning er viktig for matberedskap og vi må ta i bruk alle de ressursene vi har til å produsere mat. Norsk matsikkerhet hviler på en stabil og forutsigbar produksjon og forsyningssikkerhet.

Vedlegg