Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 26.03.2021

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende uttalelse til Kommunal- og moderningseringsdepartementets høring til NOU 2020:15 Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Infrastruktur:

Trondheim kommune støtter utvalgets forslag til utvikling av infrastruktur i distriktene. For Trondheim og Trøndelag kan nevnes spesielt betydningen av å styrke tilbudet på Trønderbanen som et viktig distriktspolitiskvirkemiddel for å sikre fleksibilitet i kollektivtransport-tilbudet for en hel region.

Trondheim kommune er positiv til utvalgets anbefaling til digital infrastruktur i distriktene. En god, digital infrastruktur i distriktene er også relevant for å sikre variert arbeidskraft til Trondheim som kunnskapsby.

Boligpolitikk:

Trondheim kommune støtter utvalgets anbefalinger om at Husbanken bør få føringer om å ta en mer distriktspolitisk oppgave både knyttet til boligtilgangen generelt og boliger for eldre spesielt. Regjeringen bør også se på alternative virkemidler som kan stimulere boligmarkedet i distriktene.

Kompetanse /arbeidskraft:

Trondheim kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til desentraliserte praksisplasser og utdanningssystem for å øke rekruttering og sikre tilførsel av kompetent arbeidskraft til privat og offentlig sektor. I tillegg til utvalgets forslag til føringer til UH-sektoren, mener Trondheim kommune at Kunnskapsdepartementet bør legge føring i tildelingsbrevene til UH-sektoren om at UH skal tilrettelegge sine etter- og videreutdanningstilbud slik at det er mulig for studenter å gjennomføre store deler desentralisert. Videre bør etter- og videreutdanningstilbudet være tilrettelagt kommunenes behov. Trondheim kommune anbefaler KD å se til samarbeidsavtalen som vi har med NTNU, gjennom Universitetskommunen TRD3.0, som har til mål at tjenestetilbudet i kommunen får bedre kvalitet gjennom ulike tiltak og samarbeid med NTNU.

Tjenesteutvikling i kommunene i et regionalt samarbeid:

Trondheim kommune følger utvalgets vurderinger om å løfte frem det interkommunale samarbeidet i regionene fremover. Vi mener at regjeringen bør legge bedre til rette for interkommunale samarbeid og vurdere ulike virkemidler for å motivere til interkommunale samarbeid i flere tverrsektorielle områder. Fylkeskommunene og Statsforvalteren bør involveres i dette arbeidet.

Trondheim kommune mener at nasjonale myndigheter bør legge til rette for at det blir gjennomført mer forskning på sammenhengene mellom kvalitet og ressursbruk innenfor alle velferdstjenestene. Tjenesteutvikling i kommuner er nært knyttet til kunnskapsutvikling i praksis.

Offentlige anskaffelser:

Trondheim kommune påpeker at næringslivet i distriktene er en sentral bidragsyter til arbeidet med å nå Norges klimamål og en del av løsningen på globale klimautfordringer. Det offentlige bør stimulere til grønn omstilling, blant annet gjennom en aktiv innkjøpspolitikk der handlingsrommet som ligger innenfor rammene av internasjonale forpliktelser, blir utnyttet. Herunder tilrettelegging for at lokale leverandører kan konkurrere om statlige offentlige innkjøp.

Utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken:

Trondheim kommune støtter utvalgets forslag om å øke desentraliseringen av statlige virksomheter for å oppnå økt statlig sysselsetting i distriktene.

Virkemiddeldugnad:

Trondheim kommune mener at det må legges til rette for og stimuleres til nytenkning i samarbeidet mellom bykommuner og distriktskommuner. Trondheim viser i den forbindelse til samarbeidet med kommunene Hitra og Frøya med fokus på marint næringsliv, der det også vurderes å utvide samarbeidet med andre kommuner.

Trondheim kommune støtter at utvalget løfter frem praksisutvikling i samarbeid med UH og betydningen dette har for lik tilgang til utdanningstilbud og kompetanseutvikling. Trondheim kommune har gått lenger enn utvalgets vurderinger og anbefalinger. I 2018 inngikk Trondheim kommune en avtale med NTNU om å utvikle Universitetskommune, TRD 3.0, som skal utvikle en modell for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning, innovasjon, utdanning og deltakelse i utviklingsprosjekter av betydning for offentlig sektor. Gjennom denne avtalen har vi som mål å utvikle tjenesteutviklingen i våre tjenestetilbud gjennom bidrag fra NTNU. Trondheim kommune ser dette som en pilot for å få etablert en forskrift og en finansiering på samme måte som universitetssykehusene.

Vedlegg