Høringssvar fra Larvik kommune

Dato: 11.03.2021

HØRINGSUTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE

Vedtak i HMKN-sak 020/21 "Høringsinnspill - NOU 2020:15 og 3 distriktspolitiske strategier" i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring 10.3.2021 lyder:

Larvik kommune avgir følgende samlede uttalelse til «NOU 2020:15 – Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet, utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene» og innspill til de tre strategiene «Strategi for småbyer og regionale kraftsenter», «Strategi for næringsutvikling langs kysten» og «Strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet»:

1. Larvik kommune støtter beskrivelsene i NOU 2020:15 av demografiutfordringene som det norske samfunnet, og særlig distriktene, står overfor, med en samtidighet i befolkningsnedgang, aldring og spredt bosetting.

2. Utvalget beskriver at det er mulig «å oppnå stabilitet i folketallet i distriktene framover, men at en slik utvikling ikke vil skje av seg selv». Larvik kommune er usikker på om virkemidlene som drøftes vil være tilstrekkelig for å motvirke de sterke sentraliseringskreftene som gjør at næringsliv, unge og ressurssterke innbyggere søker seg til urbane strøk.

3. Larvik kommune setter spørsmålstegn ved om staten i for liten grad retter søkelys på de mellomstore byenes rolle som regionale motorer for å skape næringsaktivitet og grunnlag for bosetting, næringsliv og tjenestetilbud for mindre byer, tettsteder, bygder og distrikter rundt seg. Larviks erfaring er at mellomstore byer og nettverk av byer IKKE blir tilgodesett i verken storbypolitikk eller i distriktspolitikk, samtidig som dette er byer som har et stort potensial for å kunne bidra både inn i det grønne skiftet, i næringsutvikling og i å håndtere samfunnsutfordringer.

4. Larvik kommune mener at staten i for liten grad retter søkelys på at kommuner i periferien av storbyer som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim opplever marginalisering og manglende utviklingskraft, og at manglende befolkningsvekst, aldring og spredt bosetting også kjennetegner kommuner som disse. Disse kommunene får da folkehelseutfordringer som kan defineres som «storbyproblemer» slik det er beskrevet i NOU 2020: 16 «Folkehelse i byer», på toppen av demografiutfordringene beskrevet i NOU 2020: 15.

5. Larvik kommune slutter seg til viktigste anbefalingene i NOU 2020:15 om at staten må styrke infrastrukturutbygging med særlig vekt på å bygge ut bredbånd, og tilrettelegge for billigere og bedre kollektivtilbud. Kollektivtilbud og infrastruktur bør ses i sammenheng både til lands og vanns, slik at man kobler by og land sammen, men også by og by sammen (InterCIty).

6. Larvik kommune slutter seg til anbefalingen om at høyere utdanningsinstitusjoner og andre statlige og regionale kompetansearbeidsplasser blir fordelt mer strategisk, samtidig som det stimuleres til innovasjon, gründervirksomhet og næringsetableringer også utenfor de største byene.

7. Larvik kommune vil påpeke at det fra et kommunalt ståsted, der kommunenes rolle er å avveie ulike hensyn og interesser, og ivareta alle innbyggere på en helhetlig og forsvarlig måte, synes det er vanskelig å se hvordan ambisjonene i NOU 2020:15 lar seg forene med «sparekniven» som synes nødvendig for å møte framtida slik det er beskrevet i Meld. St. 14 (2020-2021) – Perspektivmeldingen 2021 og samfunnsomleggingen som må til for redusere klimautslipp i tråd med Meld. St. 13 (20202021) Klimaplan for 2021-2030.

8. Larvik kommune viser til allerede avgitt innspill på NOU 2020: 12 der kommunen slutter seg til at det bør være en bedre fordeling av statlige arbeidsplasser, at lokaliseringspolitiske hensyn må tillegges større vekt, at strukturendringene i statlige og regionale virksomheter som bidrar til sentralisering og skjevfordeling må motvirkes, at direktorater og etater ikke kan legge ned statlige kontorer uten aksept fra regjeringen og at det bør vurderes nærmere hvordan brukertall framfor folketall kan vektlegges mer ved lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur og offentlige tjenester.

9. Larvik kommune mener at «Strategi for småbyer som regionale kraftsentre» bør ha et bredere fokus på by- og lokalsamfunn istedenfor å fokusere kun på småbyer, og at perspektivet i NOU 2020: 15 vektlegges; «at det gode samfunnet må settes som målet for utviklingen, ikke vekst i seg selv». Strategien kunne snarere pekt på hvilke basisfunksjoner et lokalsamfunn etterspør og sett på dette som universelle kvaliteter som er like relevante i en bydel, et nabolag, en bygd eller en småby. På den måten ville diskusjonen i større grad handlet om livskvalitet og lokalsamfunnsutvikling.

10. Larvik kommune oppfordrer til å prioritere et statlig initiert program med fokus på en helhetlig tilnærming til by- og lokalsamfunnsutvikling, der aktivitet, næringsliv og offentlige tjenester ses i sammenheng med de fysiske omgivelsene. Dette for å få opp diskusjon om nettverk og innbyrdes samhandling mellom by og lokalsamfunn, og hvordan byer og steder samvirker med sitt omland, satt inn i et regionalt perspektiv der samarbeid, felles innsats og komplementære ressurser kan vektlegges for å skape synergier og vise mulighetsrom. Et slikt program bør ha en tydelig forventing om samhandling på tvers av forvaltningsnivåer, og finansieres annerledes enn prosjekttildeling etter søknad. Søknadsprosesser krever innsats og egenandel, og i en framtid der basisoppgaver må prioriteres, vil det bidra til å skape et velferdsskille mellom de kommuner som kan og ikke kan delta i utviklingsarbeid.

11. Larvik kommune er positive til at det utarbeides strategi for næringsutvikling, men tenker at dette kunne vært slått sammen til en strategi der fellesnevneren verdiskaping relatert til naturressurser uten inndeling i landskapstyper.

10. Ut over dette ønsker Larvik kommune å vektlegge følgende konkrete innspill:

10 a) Larvik by som mellomstor by, kommunesenter og regionsenter for sitt omland må ikke bli dårligere rustet som kraftsenter for sine lokalsamfunn og som god naboby i bybeltet i Vestfold og Telemark, derfor må det gås videre med planlegging av InterCity slik at byen ikke blir svekket av den statlige båndleggingen som ligger både på eksisterende og planlagt framtidig jernbanetrasé.

10 b) Larvik kommune ønsker bærekraftig lokalsamfunnsutvikling i sine to byer og fem utpekte lokalsentra, og vil gjerne bli involvert i et mulig opplegg dersom staten/fylket inviterer til det, for å jobbe smart med samskaping, tjenesteutvikling og stedskaping i samarbeid med lokalmiljøene for å møte framtidsutfordringene kommunen står overfor mtp demografi, kommuneøkonomi og folkehelseutfordringer.

Med vennlig hilsen på vegne av Larvik kommune, kommunalsjef for verdiskaping og stedsutvikling Hilde Bøkestad

Vedlegg