Høringssvar fra Trygg Trafikk

Dato: 17.03.2021

Vi viser til demografiutvalgets forslag om å etablere et forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile.

Trygg Trafikk er svært skeptisk til at et slikt forsøk iverksettes, fordi det er forbundet med høy risiko for alvorlige trafikkulykker. Det vil dermed være i strid med nullvisjonen og virke mot nasjonale trafikksikkerhetsmål, jf. Nasjonal transportplan 2018-2029.

Vi reagerer også sterkt på den lettvinte og useriøse måten forslaget presenteres på. Alle forsøk som er forbundet med risiko for liv og helse bør ha et faglig grunnlag og en plan for evaluering. Slik tenkning er helt fraværende her.

I det følgende vil vi begrunne vårt synspunkt utfra gjeldende kunnskap om ulykkesrisiko, hjerneforskning, ungdomsulykker og andre relevante tema.

Unge (menn) har høy ulykkesrisiko

Ifølge den offisielle trafikkulykkestatistikken (SSB) ble 19 unge mennesker mellom 16-25 år drept i trafikken og 113 hardt skadet i 2019. De fleste var bilførere eller bilpassasjerer.

Når vi tar hensyn til kjørelengde har de yngste bilførerne, sammen med de eldste bilførerne, fortsatt klart høyest ulykkesrisiko, selv om kurven har flatet noe ut de senere år. Bilførere i alderen 18-19 år hadde f.eks. fem til seks ganger høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet i perioden 2013-2016 sammenlignet med bilførere i alderen 25-64 år (jf. Statens vegvesen, Trafikksikkerhetsutviklingen 2019. Kap. 3.5 ungdom og unge førere). Risikoen er spesielt stor blant unge mannlige bilførere (18-24 år), som er vesentlig mer utsatt enn unge kvinner (jf. Bjørnskau, T. 2020. Risiko i veitrafikken 2017/18. Rapport 1782. Oslo, Transportøkonomisk institutt). I tillegg bidrar også unge bilførere til at mennesker i andre aldersgrupper blir drept eller hardt skadet, og disse inngår naturlig nok ikke i «ungdomsstatistikken».

Med andre ord: Problemet er allerede stort nok for dagens yngste førere (18-24 år) om vi ikke i tillegg skulle senke førerkortalderen i distriktene.

Unge hjerner er ikke modne nok for sikker kjøring

De fleste 16-åringer vil kunne tilegne seg tekniske kjøreferdigheter som gjør dem i stand til å ha kontroll over kjøretøyet i de fleste vanlige trafikksituasjoner. Bilkjøring krever imidlertid mye mer en kjøreteknisk ferdighet og enkel trafikal forståelse. Minst like viktig er evnen til risikoforståelse og selvregulering.

Det finnes overveldende vitenskapelig dokumentasjon på at hjernen er under «full ombygging» i ungdomsårene. Unge hjerner har rett og slett ikke utviklet tilstrekkelig risikoforståelse og selvregulering til å kjøre sikkert. Dette ser vi igjen i risikofylt atferd. F.eks. er det et kjennetegn at ulykker med unge førere ofte kan relateres til høy fart, rus og manglende bruk av bilbelte.

De fleste ungdomsulykker skjer på landevei med lite trafikk

Demografiutvalget legger til grunn at en forsøksordning med begrenset førerkort for 16-åringer i utkantkommuner vil medføre lavere risiko fordi trafikkmiljøet er enklere enn i byer og bynære strøk.

Til det vil vi bemerke at de fleste alvorlige ungdomsulykkene ikke skjer i byene, men på landevei med lite trafikk. Det finnes sannsynligvis flere årsaker til det. F.eks. stiller et krevende veinett med krappe kurver, krevende stigningsforhold og vekslende føreforhold store krav til bilførers planlegging og selvkontroll på kjøringen.

I tillegg har utkantkommuner oftere en «bilkultur» som legger opp til risikofylt kjøring. Det utføres også sjeldnere politikontroller, noe som gjør enda mindre tilrådelig å gjennomføre et forsøk med begrenset førerkort for 16 åringer her.

Restriksjoner vil ikke oppveie den økte ulykkesrisikoen

Demografiutvalget foreslår mulige restriksjoner i førerkortet knyttet til fart, passasjerer og merking. En annen mulig restriksjon kunne vært forbud mot å kjøre om natten. Mye tyder imidlertid på at det vil være krevende å kontrollere at restriksjonene overholdes i praksis. Det er begrenset med politikontroller på veiene, og teknologi som for eksempel “fartssperre” (ISA-intelligent fartsassistanse) lar seg lett overprøve. Restriksjoner vil derfor ikke kunne oppveie den økte ulykkesrisikoen som er forbundet med førerkort for 16-åringer.

Dårlige erfaringer fra andre land og kjøretøy

Erfaringer fra steder og kjøretøy med 16 års aldersgrense på førerkort bekrefter den høye ulykkesrisikoen. Tall fra USA viser f.eks. at førere på 16–17 år har ca. 80 prosent høyere risiko enn førere på 18–19 år. En temaanalyse av traktorulykker i perioden 2005-2015 fra Statens vegvesen viser at det er de yngste (16-18 år) som er involvert i flest ulykker.

Ikke tryggere enn moped

Det har vært argumentert med at det vil være tryggere å la 16 åringer å kjøre bil enn moped. Trygg Trafikk er ikke enig i dette. En temaanalyse av mopedulykker i perioden 2007-2016 fra Statens vegvesen viser at det har vært en stor nedgang i antall mopedulykker de senere år. Dette forklares med færre berusede og færre mannlige førere, færre førere uten gyldig førerkort eller uten hjelm, og færre trimmede mopeder.

En moped er lett å håndtere, har lav vekt og lav toppfart (45 km/t). En bil derimot, er krevende å håndtere, har høy vekt og høy toppfart. Konsekvensen ved bilulykker er derfor ofte langt mer alvorlige enn ved mopedulykker fordi det er mer energi involvert. Dersom de unge erstatter moped med bil vil de også kjøre lengre fordi bilen har større rekkevidde. Det vil bidra til ytterligere økt ulykkesrisiko for de yngste førerne.