Høringssvar fra Eigersund kommune

Dato: 26.03.2021

Småbyer og regionsenter må få midler til å dekke regionale funksjoner. Småbyene fungerer som regionale sentra og er viktige for en balansert regional utvikling, med bosetting, arbeidsplasser og næringsliv. Egersund faller i dag utenfor alle ordninger, som distriktsmidler i kategori 5 og 6, storbymidler og by(miljø)pakker. Vi trenger statlige støtteordninger ut fra demografiutfordringer. Dette er følgende;

  1. Småby(miljø)pakker/småbytilskudd
  2. Verdier som skapes lokalt må gi ringvirkninger lokalt - fordeling mellom stat og kommune.
  3. Vi trenger Statens Hus i de regionale småbyene, viktige kompetansearbeidsplasser og viktig for byfunksjonen, også for distriktskommunene. Småbyene har færre offentlige etater som har kontorsted i småbyene. Siden 2014 har Eigersund mistet 22 % av de statlige arbeidsplassene.
  4. Målretta tiltak rettet mot førstegangsetablerere og barnefamilier. Eks. er «leie til eie» med særlig fokus på førstegangsetablerer, ungbo-ordning, lavere SFO- og barnehagepriser i kommuner som opplever fraflytting og liten befolkningsvekst.
  5. Gode støtteordninger for å følge opp kvalitetsreformen «Leve hele livet».

Desentralisere eller filial av høyskole/universitet - alle utd.inst. skal ha oppdrag om å levere desentralisert tilbud i dialog med regionene.

Småbyene opplever at det er utfordrende å rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning.

  1. Alle høyskoler og universiteter bør ha krav om å tilby desentraliserte utdanninger, og det bør være insentiver til å opprette campus av universiteter eller fagskoler i småbyene. På denne måten kan en sikre målrettet rekruttering både til privat og offentlig sektor.
  2. Tilbudet skolen må være godt – videregående distriktskoler må ha minst det samme studietilbudet som byskolene.
  3. Det må tilbys gode økonomiske støtteordninger slik at også etablerte voksne kan øke sin kompetanse i form av utdanning. Dette for å sikre rekruttering både til privat og offentlig sektor.
  4. Linjefag og spesifikke spesialiseringer bør legges til småbyene og distriktene
  5. Ungt entreprenørskap må styrkes. Sammen med UE kan næringsliv, utdanningsinstitusjonene og offentlig sektor bidra til å markedsføre jobbtilbud for ungdom, og stimulere til utdanning med mål om rett kompetanse.

Regionale helsehus/gamle regional sykehus må fylles med nye tilbud . Dette er viktige kompetanse arbeidsplasser og særlig for distriktene er dette viktige kvinne-arbeidsplasser.

Småbyene må overta noen av tjenestene og funksjonene som store byer har, framfor å sentralisere alt i en region til storbyen Andre helsetilbud bør erstatte lokalsykehusene slik at kompetansemiljøene og kompetansearbeidsplassene beholdes. Regionale tilbud kan flyttes til småbyene.

Styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør – økonomiske virkemidler

For at fylkeskommunene skal kunne følge opp de oppgavene som de har fått overført fra staten, må det også følge med midler øremerket til nærings og utviklingsarbeid. Ellers blir dette fort satt opp mot andre oppgaver som fylkeskommunene skal gjøre. Skal fylkeskommunen kunne bli en bedre sektor-samordner, få styrket betydningen som veiledningsorgan og ikke minst tilpasse oppgaveløsningen til lokale og regionale behov, må det settes av midler til å utvikle en «verktøykasse».

Infrastrukturtiltak / Digitalisering / offentlige innkjøpsordninger og anskaffelser

Det bør gjøres mulighet for kommuner å kunne prioritere innkjøp lokalt. Slik det fungerer i dag, skjer alt gjennom innkjøpssamarbeid og da blir det lokale bokhandleren o.l. for små til å komme med tilbud. Samtidig oppfordrer kommunen sine innbyggere å handle lokalt, mens det offentlige selv er mindre opptatt av dette når det gjelder egne innkjøp. Dette medfører at en må se på innkjøpsordningene og regelverket som i dag favoriserer de store leverandørene og ekskluderer de lokale. Dette er med på å svekke det lokale næringslivet og gjør det vanskelig å gjøre lokale butikker og leverandører mere robuste og levedyktige.

Ofte blir infrastrukturtiltak herunder veier o.l. for store for små lokalsamfunn og faller ofte mellom to stoler. For store til å være distrikt og for små til å være storby – en må skreddersy løsninger som ivaretar alle nivåer også småbyene.

Kontroll over naturressurser som bergverk og fisk, videreforedling, skatteregime

Det er viktig at verdiskapingen skjer mest mulig lokalt – dette er positivt for arbeidsplasser, miljø, transport m.m. En større del av skatt fra bedrifter bør gå til det lokalsamfunnet der arbeidsplassene og verdiskapingen skjer og ikke der hovedkontoret tilfeldigvis er lokalisert. Når det gjelder mineralressurser, vindkraft m.m. bør en innføre skatteregime som gjør at en større andel går til de kommunene der verdiene faktisk er og skapes.

Ressurskrevende tjenester

Det er stort fokus på bærekraft. Ordningen knyttet til ressurskrevende tjenester bør sees på. Med stadig økende innslagspunkt for refusjon, oppleves dette svært krevende sett ut fra et kommuneøkonomiperspektiv. I denne sammenheng er det også svært viktig å ta innbyggerperspektivet for de som har behov for så omfattende tjenester/hjelp. I og med at det er snakk om store egenandeler for kommunene, vil det være hensiktsmessig med høyere dekningsgrad fra staten og til kommunene, samt at aldersgrense på 67 år fjernes. Dette for å sikre likebehandling landet sett under ett.

Med vennlig hilsen

Kjersti Søyland Bye

Mulighetsutvikler & kommunalsjef samfunnsutvikling

Eigersund kommune