Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 24.03.2021

Våre viktigste innspill:

· Det må utvikles nasjonale, bærekraftige løsninger på demografiutfordringene fremover. Utjevning av inntekter mellom kommuner må kompensere for økte behov og utgifter i distriktskommunene.

· Strategisk og langsiktig tjeneste- og kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenestene må styrkes. Sykepleiefaglige ledelse på strategisk nivå må på plass.

· Det må sikres likeverdighet i tjenestene uavhengig av bosted. Sykepleierkompetansen må styrkes gjennom økt sykepleierandel og flere sykepleiere med masterkompetanse. Sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie, helsesykepleiere og jordmødre er særlig viktig.

· Distriktskommunene må få økonomisk handlingsrom til å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Kommunene må føre en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og gode utviklings-/karrieremuligheter for både sykepleiere og helsefagarbeidere er avgjørende.

· Desentralisert utdanning i sykepleie krever sterke fagmiljøer med nødvendig kompetanse. Det må sikres tilstrekkelig rekruttering til utdannings- og forskningsstillinger innen påkrevde fagområder.

· Kunnskapsdepartementet bør tildele enkelte utdanningsinstitusjoner særskilte nasjonale utdanningsoppdrag. Desentraliserte utdanningstilbud for sykepleiere og spesialsykepleiere må sikres finansiering, som gjenspeiler de reelle kostnadene, og kompenserer for merutgifter til undervisning og praksis.

  • Kommunehelsetjenesten må få lovfestet plikt til å undervise og veilede studenter, og sidestilles med spesialisthelsetjenesten.

Forøvrig viser vi til vedlagte høringssvar for utfyllende kommentarer og vurderinger.

Vedlegg