Høringssvar fra Torgrim Landsverk

Dato: 22.03.2021

Det vises til sak 20/6731-1 angående høring angående NOU 2020:15 "Det handler om Norge", med høringsfrist 28. mars 2021.

For undertegnede er det uforståelig at et utvalg har kommet til at ødehus bør fjernes, med økonomisk støtte fra Staten. Selv er jeg eier av det som en gang var et ødehus, husmannsplassen Melaaslia (se www.husmannsplassen.com for mer informasjon). Dette stedet ville med forslaget i NOU 2020:15 trolig vært et av stedene som ville kunne fått støtte til å rives.

I stedenfor å bli revet, var jeg og min ektefelle faktisk så heldige at vi fikk muligheten til å redde stedet, da vi ble klar over dette stedet og at eieren faktisk var villig til å selge stedet. I tillegg ble vi støttet økonomisk både av Fylkeskommen og Kulturminnefondet slik at arbeidet ble utført på en antikvarisk riktig måte. Om Norge mener det var bedre at dette stedet ble reddet, i stedenfor å bli revet, får folket selv svare på, men jeg tror jeg vet hva svaret er.

Selvfølgelig er det en utfordring at mange hus blir stående urørte og forfaller, noe vi alle er enige i at kan se trist ut. Men, er svaret å rive? Min egen erfaring fra reiser ulike steder i verden, er at det er de stedene hvor gamle bygg, kulturminnene og variasjonene faktisk finnes, som er de stedene jeg husker best og lengter etter å dra tilbake til.

Norge har støttet opp om å nå Verdens Bærekraftmål laget av FN. Her listes det opp en rekke mål, som er relevant for denne saken.

Mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn, sier noe i punkt 11.4 om at en må styrke innsatsen for å verne kultur- og naturarven - Disse "ødehusene" som NOU'en ønsker skal rives, er faktisk kulturminne- og kulturlandskapsverdier. Skal en bruke ressurser på å rive, bidrar i tillegg til å øke CO2 fotavtrykket sitt. Bidrar en til å finne nye eiere og/eller økonomisk støtte til istandsetting og ny bruk, så bidrar positivt til gjenbruk og bevaring av kulturarven.

Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon, sier noe i punkt 12.5 om gjenvinning av materiale og ombruk. Man vil aldri kunne klare å gjenvinne like mye ved å rive, som om en klarer om en setter istand et bygg. I punkt 12.6 om bærekraftig reiseliv, lokal kultur, så vises det til at sikring av kulturminner vil øke sjansen for reiseliv og styrking av lokalsamfunnets forståelse for historie og kultur.

En stor grunn for at en finner "ødehus" er fordi bygningene ikke er "oppdaget" enda av folk som lengter å finne seg et prosjekt som dette, eller fordi eierne ikke har hatt økonomiske muligheter til å sette dem i stand, eller ikke har hatt interessen av å la andre få overta dem. Dette burde man heller fokusere på å gjøre noe med.

Skal en nå FN's Bærekraftmål og i tillegg i fremtiden gjøre Norge til et attraktivt reisemål, må man bevare "ødehusene". Staten bør mangedoble Kulturminnefondet sin kapasitet til å hjelpe flere enn hva de i dag kan håndtere, slik at flere får øynene opp for hvilke verdier som ligger der ute. Videre bør kommunene gis handlingsplaner for hvordan de best kan motivere eiere til å selge bygg de ikke er interesserte i lengre, slik at nye tilflyttere som vil flytte på bygda faktisk kan få ta del i gleden av å bo på bygda. At kommunene i dag bygger boligfelt utenfor tettbebodde strøk i håp om å tiltrekke seg tilflyttere, hvor der i tillegg finnes flere "ødehus" er meg helt uforståelig, spesielt med tanke på økonomi og miljø.

En annen ting som vil være positivt ved å gi flere mulighet til å bevare disse "ødehusene", er de utdøende tradisjonshåndverksyrkene. Ved å bevare "ødehusene" vil dagens tradisjonshåndverkere sikres oppdrag og rekruteringen til fagene økes, og kunnskap vil ikke forsvinne grunnet et lite fornuftig valg fattet av Regjeringen i 2021.


SAMMENDRAG:
Ber Regjeringen om IKKE å støtte et forslag om å gi økonomisk støtte til å rive "ødehus". Ber istedenfor om at Regjeringen mangedobler Kulturminnefondet sin mulighet til å støtte flere som eier disse "ødehusene".

Takk!


Beste hilsen,
Torgrim Landsverk

Hashtagger:
ødehusetimitthjerte

jegreddetetødehus
kulturminnefondet
bygningsvern
tradisjonshandverk
visitnorway