Høringssvar fra Norges nasjonalparkkommuner

Dato: 25.03.2021

Norges fastland består av 95 prosent utmark og på fastlandet har vi 40 nasjonalparker. 96 distriktskommuner har areal i en eller flere av dem. Vi vet at for mange i andre land er det å oppleve en nasjonalpark i Norge en reise verdt.
Den statlige merkevaren «Norges nasjonalparker» har fokus på mer besøk, økt lokal verdiskaping og bedre vern. Merkevaren kan bidra i den grønne omstillingen mot et bærekraftig reiseliv som ivaretar kultur- og naturressurser og utvikler levende lokalsamfunn.

Norges nasjonalparkkommuner har to forslag som skal bidra til distriktsutviklingen:

Helhetlig politikk for bærekraftig utvikling og bred verdiskaping

Det er i dag ingen helhetlig nasjonal politikk for bærekraftig utvikling og bred verdiskaping som kombinerer bruk og vern, bevaring og utvikling av både natur- og kulturarven. Skal regjeringen nå sitt mål for reiselivsnæringen om høyere verdiskaping og økt lønnsomhet innenfor bærekraftige rammer må den investere i næringen og i sterkere grad bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan forvalte sine roller som planmyndighet og tilskuddsforvalter på en langsiktig og strategisk måte.

NPKL anbefaler at staten, som eier av merkevaren, følger anbefalingene Telemarksforsking ga i sin sluttanalyse av verdiskapingsprogrammet «Naturarven som verdiskaper» 2009-2013:
Det er først og fremst er et behov for en helhetlig nasjonal politikk for bærekraftig utvikling og bred verdiskaping som kombinerer bruk og vern, bevaring og utvikling av både natur- og kulturarven. En slik nasjonal politikk bør også forankres i hele regjeringen, på tvers av departementer og direktorater, fordi alle departement og direktorat er berørt av tematikken. Det handler om å bruke natur- og kulturarven som bred verdiskapingsressurs i en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i distriktene. Det kan være en av de mest betydningsfulle bidragene til vår nasjonaløkonomi. Det bidrar også til å gjøre folk mer oppmerksomme og stolte over den natur- og kulturarven vi har hatt, og ved å sette den inn i en ny tid, kan vi bidra til å bevare den for framtidige generasjoner og legge grunnsteinene for utviklingen av et bærekraftig nærings- og samfunnsliv. Arbeidet med natur- og kulturarven kan være en spydspiss i den grønne omstillingen – en framtidsrettet og bærekraftig utvikling av samfunnet».

Verdiskapingsprogram for merkevaren «Norges nasjonalparker»

Videre foreslås et statlig verdiskapingsprogram for merkevaren «Norges nasjonalparker» med grunnlag i erfaringene fra verdiskapingsprogrammet «Naturarven som verdiskaper» 2009-2013 hvor resultatet var etablering av over 30 nye bedrifter og omsetningsvekst i overkant av 100 bedrifter spredd i hele Norge. I tillegg økte antall besøkende i de fleste områdene.
Merkevaren henvender seg til et internasjonalt publikum. For mange i andre land er ikke fri ferdsel en selvfølge og det å oppleve nasjonalpark som attraksjon er som sagt en reise verdt. Det betyr ikke at alle skal eller har behov for å sette sin fot i en. De beste nasjonalparkopplevelsene kan man få utenfor vernegrensene der kommunene er myndighet, eksempelvis på utkikkspunkt som «viewpoint Snøhetta». Det er utenfor vernegrensene infrastrukturen er best egnet til å ta imot besøk og hvor tjeneste-, opplevelses og produkttilbudet er best. Infrastrukturen må utvikles i takt med økende besøk for å sikre gode opplevelser både for gjest og fastboende. Til dette må nye finansieringsmodeller vurderes, eksempelvis større statlige medvirkning og brukerfinansiering av fellesgoder.