Høringssvar fra Bodøregionens Utviklingsselskap AS - BRUS

Dato: 26.03.2021

Til Statsråd Linda Hofstad Helleland

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Bodø 26.mars 2021

Høringsinnspill – Det handler om Norge – NOU 2020 : 15

Bodøregionens Utviklingsselskap AS takker for muligheten for å gi høringsinnspill til det viktige arbeidet som utvalget ledet av Victor Norman, «Det handler om Norge – Bærekraft i hele landet, Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. (NOU 2020 : 15)

Næringslivet i Salten kjenner seg igjen i utfordringene slik de er beskrevet av utvalget. I Salten-regionen som ellers i Nordland går næringslivet godt, men mangler tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Kompetanse står helt sentralt for at næringslivet skal lykkes og vi etterlyser flere studie- og lærlingeplasser som er relevante for nærings- og samfunnslivet.

Sterke og attraktive universitet er et av de mest effektive verktøy for å holde ungdom i distriktene og for å tiltrekke seg ungdom fra de større byene. Dette skyldes at universitetene rekrutterer over halvparten av sine studenter fra den regionen de er lokalisert i og fordi ca. 70% av studentene blir igjen i området etter at studiene er avsluttet. Nord universitet er også en stor bidragsyter innen etter og videreutdanning som trengs i næringslivet. Et sterkt Nord universitet er derfor et av de viktigste virkemidlene for å sikre og utvikle næringslivet i Nordland og Salten.

Vi anbefaler regjeringen å sikre målrettede tiltak som bidrar til investeringslyst i både privat og offentlig sektor. Foruten rekruttering, utdanning og kompetanse, så er attraktive lokalsamfunn ofte drevet av både større og mindre investeringer i næringsvirksomhet og verdiskaping. Ved å ha målrettede tiltak som aktivt bidrar til investeringslyst, vil være en meget positiv faktor, for å motvirke de demografiske utfordringene, men også bidrar til vekst. Vi er derfor meget fornøyde med, de offensive statlige satsningene på prosjekter innen infrastruktur og samferdsel i Nord i blant annet Nasjonal Transportplan. Det er kritisk avgjørende at slik utvikling gjennomføres raskt og holdes trykk pål, samt videreføres i fremtiden.

Vi mener at Storting og regjering aktivt må komme med flere konkrete tiltak og virkemidler i å skape vekstkraftige miljøer og spesielt klyngesatsinger. Sterke regionsentra, med selskaper som knytter tettere samarbeid med både offentlige aktører og virkemiddelapparat gir fortrinn for vekst og verdiskaping i arbeidet med å skape attraktive lokalsamfunn.


Vi mener at regjeringen også bør legge inn tiltak med de unge stemmene i samfunnet. Ved å lytte mer til de unge, er det lettere å bidra med målrettede tiltak etter behov i arbeidet med tilrettelegging av attraktive lokalsamfunn, som skal motvirke demografiutfordringene. Derfor støtter vi utvalgets tanker om tilrettelegging av for eksempel gratis/særlig reduserte priser på barnehager i distriktene, og tiltak som legger til rette for at det alltid er barnehagedekning.

Videre bør ordninger som vår regionale, Trainee Salten-program, kunne ha overføringsverdi til flere deler av distrikts-Norge for hvordan man kan tiltrekke seg ung og kompetent arbeidskraft som eksponeres for et variert og fremtidsrettet næringsliv i vår region. Slike trainee-ordninger bør satses målrettet på, og insentivordninger fra det offentlige bør vurderes blant tiltakene.

Om BRUS:

BRUS, er et regionalt utviklingsselskap bestående om lag de 40 største og mellomstore private næringsselskapene i Bodøregionen. Selskapene omsatte for over 26 milliarder kroner i 2019, og sysselsetter nær 6000 ansatte. Selskapene bidro med over 1 milliard i skatt til felleskapet direkte i tillegg til de solide bidragene over skattseddelen på lønn og lokale- regionale skatter og avgifter. Bodøregionen strekker seg fra nye Hamarøy i Nord til Lurøy i sør, tradisjonelt Salten, og Nordre Helgeland. Bodø Lufthavnutvikling AS er et heleid datterselskap i BRUS som har som mål å utvikle Bodø lufthavn innen grønn luftfart, flyfrakt og realisering av Ny by-Ny Flyplass, samt etablere nye internasjonale direkteruter til og fra Bodø.

Med vennlig hilsen
Bodøregionens Utviklingsselskap AS – BRUS


Elnar Remi Holmen
Adm dir i BRUS / BLU

Vedlegg