Høringssvar fra Dønna kommune

Dato: 25.03.2021

Dønna kommune slutter seg til Nordland fylkesting sitt vedtak i høringen av NOU 2020:15.

(Enstemmig vedtatt i Dønna formannskap, 18. mars 2021)