Høringssvar fra Rådet for et aldersvennlig Norge

Dato: 23.03.2021

Rådet for et aldersvennlig Norge ønsker å gi sine innspill til utredningen om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene, NOU 2020:15 Det handler om Norge – Bærekraft i hele landet.

Vedlagt følger rådets uttalelse.

Vedlegg