Høringssvar fra Utsira kommune

Dato: 24.03.2021

Viser til utredningen NOU 2020-15 Det handler om Norge, og oversender med dette Utsira kommune sitt høringssvar.

Utsira er en øy, midt i Nordsjøen. 18 Km fra fastlandet og 23 Km fra regionssenteret Haugesund. Eneste kommunikasjonsmiddel er båtforbindelse 3 til 4 ganger daglig. Overfarten er på 75 minutter.

I henhold til SSB sin Sentralitetsindeks av 27. februar 2020, er Utsira kommune med en indeks på 295 Norges minst sentrale kommune.

Høringssvaret er basert på noen utvalgte punkter i utvalgets vurderinger og forslag, samt oppfordringen under punkt 10.7.6 «Virkemiddeldugnad – oppfordring til høringsinstanser».

Punkt 3.2.2. Differensiert arbeidsgiveravgift skal gi arbeidsplasser som styrker bosettingen

Utvalget behandler under dette punktet den differensierte arbeidsgiveravgiften. Under punkt 10 ser vi dog ingen anbefaleringer fra utvalget om å videreføre dette viktige virkemiddelet.

Utsira mener

Til tross for at Utsira er Norges minst sentrale kommune, er kommunen inndelt i sone 2, med en arbeidsgiveravgift på 10,2 %.

Utsira kommune mener at den differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å nå distrikts- og regionalpolitiske mål og bør videreføres. Når en plasserer de enkelte kommunene i ulike soner, bør en ta høyde for SSBs sentralitetsindeks. Distriktskommuner i sentralitetsklasse 6 og med svært lav sentralitetsindeks (som Utsira kommune) bør plasseres i laveste sone (Sone V) med en arbeidsgiveravgift på 0 %.

Punkt 10.4.1 Fysisk infrastruktur utvider bo- og arbeidsmarkedene

Utvalget understreker at alle deler av transportinfrastrukturen er viktig for å binde sammen områder til større bo- og arbeidsmarkeder. Videre anbefaler utvalget økt satsing på infrastruktur for å utvide bo- og arbeidsmarkeder og peker på en rekke tiltak som kan bidra til dette.

Utsira mener

I forbindelse med grønn omstilling har Rogaland fylkeskommune vedtatt å elektrifisere ruteforbindelsen til Utsira. Dette vil medføre en mindre velfungerende infrastruktur. Lengre tid ved kai mellom anløpene og redusert marsjfart.

Som en distriktskommune langs kysten er næringslivet på Utsira avhengig av god ferjeforbindelse.

I forbindelse med grønn omstilling, bør en for distriktskommuner vektlegge at dette ikke skal gå på bekostning av infrastrukturen. Nåværende infrastruktur, med tilhørende fartstid og rutetabeller, bør som et minimumskrav opprettholdes. Dårligere infrastruktur, som en følge av grønn omstilling, vil øke markedsavstanden for næringslivet i distriktene.

Punkt 5.2.4 Distriktspolitiske ordninger og inntekter fra naturressurser trekker opp inntektsnivået i distriktskommuner

Utvalget peker på at inntekter fra naturressurser gir store inntekter til mange distriktskommuner. Under punkt 10 ser vi dog ingen anbefalinger fra utvalget om å videreføre den lokal beskatningsrett ved utnyttelse av lokale naturressurser.

Utsira mener

Den lokale beskatningsrett ved utnyttelse av lokale naturressurser, er et målrettet tiltak som kan bidra til å realisere nasjonale klimamål gjennom bedre utnyttelse av fornybare energikilder. For distriktskommuner bør denne retten utvides.

Som en distriktskommune langs kysten, så er Utsira avskåret fra eiendomsskatt fra alle installasjoner som befinner seg utenfor grunnlinjen (grunnlinjen trekkes som en rett linje mellom de ytterste skjær langs kysten). Da grunnlinjen går i fjæresteinene på vestsiden av Utsira, vil etableringer innen havbruk eller fornybar energiproduksjon til havs, ikke gi Utsira noen beskatningsrett. Null inntekter altså, dette til tross for at de kun ligger noen få meter fra land.

I tilfeller der en utnytter naturresursene innen en kommunegrense til en distriktskommune i sentralitetsklasse 6, bør kommunen få kunne stille krav til lokalt innhold. Det være seg med arbeidsplasser plassert i kommunen, service- og vedlikeholdsbaser i kommunen, eller annet lokalt innhold. Uansett bør det her ligge et ytelse-mot-ytelse-prinsipp til grunn. En liten vertskommune må få noe igjen for å stille sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnet.