Høringssvar fra Alvdal kommune

Dato: 26.03.2021

Fra møtet i kommunestyret i Alvdal 25. mars 2021 underettes det om at det er fattet følgende vedtak:

Kommunestyret kjenner seg godt igjen i den situasjonsbeskrivelsen utvalget gjør av utfordringene i distriktene og støtter opp om å utvikle tiltak innen den «brede distriktspolitikken» som kan gi likeverdig grunnlag for å utvikle attraktive og gode lokalsamfunn. Utvikling av nye arbeidsplasser er viktig, det vises her til utredningen om næringsretta virkemidler i NOU 2020:12 Brantzæg-utvalget. Skal en lykkes i å snu flyttestrømmen slik Norman-utvalget foreslår kreves det svært sterke virkemidler.

Etter vårt syn er følgende tiltak svært viktige;

· Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes «frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode løsninger – rammestyring.

· Digital infrastruktur, veier, jernbane og kollektivtrafikk: Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at Høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må sikre dette der markedet ikke leverer, Dette må også omfatte mobiltelefoni. I tillegg er det viktig å prioritere regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet, jernbane og kollektivtilbud.

· Desentralisert utdanning; Å kunne ta utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig og det må sikres virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. Det bør umiddelbart etableres en ordning som sikrer driften av lokale studiesteder som -Tynset Studie- og høyskolesenter, som er viktige for å gi desentraliserte og fleksible studie- og kompetansetilbud tilpasset de lokale behovene.

· Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked («prøvebolig og seniorbolig) i distriktene og en bedre balanse mellom sentrum – periferi.

· Finansering av kommunal sektor; I gjennomgangen av Inntektssystemet vurdere om «hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra kostnader og må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder. Dette kan gjøres ved å legge opp til en inntektsmodell der deltidsinnbyggere med høystandard sekundærbolig innlemmes i inntektsgrunnlaget i sekundærkommunen med en prosentsats, f.eks. 10 eller 20 % og da regnes som 80 eller 90 % i primærkommunen. Økningen i antall eldre krever kompetanse og penger, det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren herunder ressurskrevende tjenester.

Vedlegg