Høringssvar fra Ungt Entreprenørskap Norge

Dato: 20.01.2021

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsdekkende organisasjon som jobber i hele utdanningsløpet i samarbeid med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier» - for seg selv og for andre, det er vår visjon. I Norge når vi årlig 120.000 elever og studenter gjennom våre programmer.

Ungt Entreprenørskap ønsker med dette å gi innspill til Distriktdemografiutvalgets rapport, «Det handler om Norge», særlig knyttet til behovet for arbeidskraft i Distrikt-Norge. Ungt Entreprenørskap er en nasjonal samfunnsaktør med kontorer og aktivitet i alle fylkene og vi er opptatt av å bygge riktig kompetanse og erfaring innen innovasjon og entreprenørskap gjennom utdanning over hele landet. Dette mener vi er viktig for å inspirere unge til å skape verdier for seg selv og for deres lokalsamfunn generelt. Vi er en brobygger mellom utdanning og det lokale arbeidslivet og er vi opptatt av et godt kompetansetilbud over hele landet som kan ruste ungdommen for å skape verdier for seg selv og for andre.

Det er stor overlapp mellom arbeidet i denne rapporten og distriktutvalgets rapport

«NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn», spesielt med hensyn til behovet for å beholde arbeidskraft lokalt og rollen utdanningssystemet har i dette. Derfor sender vi samme innspill inn til begge utvalgene.

Norge står foran en stor omstilling i arbeidslivet. Vi må skape 25 000 nye arbeidsplasser hvert år for å beholde dagens samfunn og levestandard i Norge. Her kan dagens elever og studenter bli våre nye endringsagenter. Ca. 13.000 elever i videregående skole og tilsvarende i ungdomsskolen gjennomfører hvert år programmene Ungdomsbedrift og Elevbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap, dvs ca 20 % av et elevtrinn. Dette antar vi har vært sterkt medvirkende til at Norge i dag er på topp i Europa i trening og utdanning for entreprenører, ref. Abelias omstillingsbarometer 2020. Her scorer Norge aller best på «entreprenørutdanning i grunnskolen» - og dette er Ungt Entreprenørskap.

Vi vet at entreprenørskap og innovasjon i utdanning er viktig for et bærekraftig samfunn, og forskning bekrefter positiv effekt av dette. For eksempel viser internasjonal følgeforskning fra ICEE/ Østlandsforskning at entreprenørskaps- og innovasjonsprogrammer i skolen gir:

· Høyere score på å ta initiativ, samarbeide, problemløsning, ta beslutninger

· Større kunnskap om og sannsynlighet for egen etablering, i Norge opp mot 50% større sannsynlighet

· Høyere score på tvers av fag som samfunnskunnskap, muntlig fremføring, matte og digital kompetanse

· Lavere sykefravær, høyere skolemotivasjon og forbedret prestasjon

Disse positive effektene mener vi er essensielle for å kunne sikre at samfunnet har utforskende og skapende mennesker som kan bidra i arbeids- og samfunnsliv ved å skape verdier. For mange distrikter vil det å trene fremtidens arbeidstakere i å se muligheter og å kunne tenke nytt bli ekstra viktig for at nye næringer skal finne fotfeste i regionen.

Vi mener at anbefalingene som er lagt frem i rapporten adresserer nåværende behov for arbeidskraft godt, med særlig fokus på høyere utdanning og muligheter for videre- og etterutdanning når man er i jobb. Det vi mener mangler, er anbefalinger rettet mot utdanningssystemet og hvordan dette kan bidra til utvikling av riktig kompetanse for lokal næringsutvikling. Dette er avgjørende for å skape motivasjon og å inspirere ungdom til å se mulighetene som finnes lokalt til å bygge en karriere eller å skape sin egen arbeidsplass. Hvis ungdom tidlig blir kjent med lokalt arbeidsliv og muligheter for å bygge en karriere, vil dette kunne trekke flere tilbake til distriktene etter endt utdanning. .

Derfor ønsker vi å se anbefalinger i rapportens kapittel 9.3 Hvordan sikre næringslivet i distriktene tilgang til kompetent arbeidskraft? som tar opp følgende temaer:

  1. Fremtidens kompetansebehov

Ungt Entreprenørskap sine programmer bygger kompetanse arbeidslivet etterspør, både i dag og for fremtiden. Det handler om kreativitet, samarbeidsevne, evne til problemløsning, å ta initiativ og ta ansvar samt gjennomføringsevne, i tillegg til programmer om økonomi (privat og bedrifter). Det er bred enighet om at entreprenørskap i utdanningen er en god læringsstrategi for å utvikle disse kompetansene. Kunnskapsløftet 2020 har også et større fokus på dette. Slik kompetanse er viktig både i etablerte virksomheter og for å starte ny virksomhet, den er viktig for privat næringsliv og for offentlig sektor, og den er viktig i alle slags yrker. Innovatører trengs overalt!

Utdanningssystemet skal bygge den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Kommuner og fylkeskommuner (som skoleeiere) må levere på dette behovet gjennom entreprenørskapstrening i hele skoleløpet.

2. Et sterkt samarbeid mellom utdanningssystemet og lokalt arbeidsliv

Ungt Entreprenørskap bygger broer mellom lokalt nærings- og arbeidsliv og utdanningssystemet fordi vi ser at dette trengs hvis ungdom skal kunne bidra aktivt til samfunnet i fremtiden. Vi mener at både fylkeskommuner og kommuner som skoleeiere har et ansvar for å bygge opp et godt kompetansetilbud som har kontinuitet fra grunnskole til videregående og kan bidrar positivt til næringsutvikling lokalt.

Fylkeskommuner og kommuner bør prioritere entreprenørskapstrening for alle ungdommer på alle nivåer av utdanningen som en del av næringsutviklingen.

Vi ønsker utvalget lykke til i det videre arbeidet, og stiller selvfølgelig gjerne opp hvis dere ønsker å diskutere dette nærmere med oss i Ungt Entreprenørskap.

Oslo, 20. januar 2021,

Grete Nykkelmo

adm.dir.

Ungt Entreprenørskap Norge