Høringssvar fra Skien kommune

Dato: 19.03.2021

Skien kommune takker for muligheten til å komme med innspill til NOU 2020:15 Det handler om Norge -Bærekraft i hele landet, Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Høringen er primært behandlet innen kommunalområdet Helse og velferd. Kvalitets-og organisasjonsutviklingsseksjonen har sammenstilt svaret og vi utdyper gjerne dets perspektiver ved behov.


Skien kommune er ikke et distrikt, men har liknende utfordr ing er slik det beskrives i NOU’en i distriktene. Det blant annet de demografiske endringer med en aldrende befolkning og lite ettervekst av unge. Skien kommune stiller seg i utgangspunktet positiv overfor de tiltak som skal testes ut i distriktene og følger med på evalueringene av tiltakene.


Skien kommune ser imidlertid at det vil være utfordrende for middelsstore kommuner, som Skien (Kostra-13 gruppen) å økonomisk finansiere tilsvarende tiltak som beskrevet i NOU’en. I Norge vil de mest sentrale områdene ikke oppleve denne aldringen og vil forventelig klare seg godt, mens de desentrale kommunene og regionene som denne NOU’en omhandler får statlig støtte til spesielt å tilrettelegge for at disse kommunene skal klare seg godt og ha en best mulig utvikling. Skien kommune ønsker å påpeke at de middelstore kommuner i Kostra-13 gruppen, vil kunne oppleve tilsvarende utfordringer som i distriktene, men ikke få statlig hjelp til å løse disse. Skien kommune kommer derfor med et innspill om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør vurdere en lik ordning med midler til tiltak og støtte spesielt tilrettelagt for middelstore kommuners utfordringer.

Skien kommune stiller seg positivt overfor at Utvalget mener, at det bør utvikles et mer strukturert regionalt samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune, innen flere tjenesteområder. Skien kommune støtter at samarbeidet rettes mot å utarbeide felles strategier og prioriteringer for viktige samfunnsfunksjoner i hver enkelt region.

Utvalg for helse og omsorg har behandlet saken i møte 10.03.2021 sak 10/21. Utvalg for helse og omsorg tar kommunens høringssvar til orientering.